ADEVERINȚE DISERTAȚIE FEBRUARIE 2018 !!

Se pot ridica de la secretariat adeverințele de absolvire - DISERTAȚIE FEBRUARIE 2018.

Dosar - BURSE SOCIALE !!!!


BURSE SOCIALE

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

1.   Cerere de acordare a bursei sociale

2.   Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:

-       copie certificat naştere solicitant;

-       copie certificat naştere (fraţi, surori);

-       copie acte de indentitate (părinţi);

-       copie certificat de căsătorie (părinţi);

-       copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);

-       copie certificat de deces (dacă este cazul);

-       copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).

3.   Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE), după caz:

-       adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;

-       cupoane de pensie;

-       cupoane ajutor social;

-       cupoane pensie alimentară;

-       adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;

-       declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).

-       adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 02.03.2018 ORA 13.00