Teme referate specializarea DJP, semestrul II


Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. Sebastian SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Sisteme judiciare europene, Conf.univ. dr. Sebastian SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
TEME REFERATE
1.     Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)

2.     Repararea prejudiciilor corporale.

BIBLIOGRAFIE
Autori români

 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004

 
Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Tema referat- Contenciosul fiscal.

Bibliografie recomandată:

1. Cristina Oneț, Drept financiar public, Edit. Universul Juridic, București, 2015;

2. Cosmin Costaș și urm., Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Edit. Solomon, București, 2016

4. Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, Edit. C.H. Beck, București, 2006;

3. Codul de procedură fiscală, actualizat 2018.

 

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. Ana MUNTEAN
Teme propuse

1.Decizia de impunere fiscală

2.Contestația fiscală

3.Conditii de admitere a acțiunii in contencios administrativ fiscal

4.Actul administrativ jurisdicțional

5.Procedura suspendarii actului administrativ fiscal

6.Procedura de aprobare tacita a autorizatiilor

7.Procedura de contestare a deciziilor Curtii de Conturi

8.Procedura de contestare a deciziilor de impunere emise împotriva militarilor

9.Procedura de contestare a sancțiunilor disciplinare ale functionarilor publici

10.Procedura  de contestare a sanctiunilor disciplinare aplicate politistilor

11.Competența soluționării sancțiunilor disciplinare aplicate politistilor

12.Procedura de solutionare a deciziilor de pensionare

13.Procedura de solutionare a cererilor de reexaminare reglementate de articolul 50(2) din Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

14.Jurisdicția speciala administrativa a Comisiei centrale de disciplină si a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romania

15.Jurisdicția speciala administrativa a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania

16.Jurisdictia speciala administrativa a Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Naționale a Executorilor Judecatoresti.

17.Procedura de solutionare a acțiunii in contencios administrativ

18.Motivarea actelor administrative

19.Revocabilitatea actelor administrative. Acte exceptate.

20.Excepția de nelegalitate

Bibliografie 

Legislație română

Constituţia României din 2003  revizuită , Editura Hamangiu, ediţia a 3- a actualizata

Legea nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicata in: M.O  nr. 260 din 21 aprilie 2010;

Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Legea 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi

Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala

Legea 227/2015 privind codul fiscal

Legea nr. 188/8.dec.1999 privind Statutul funcţionarilor public, emitent Parlamentul, publicata in MO nr 365/29 mai 2007, Data intrării in vigoare : 29 mai 2007

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea 51/1995 privind organizarea si functionarea profesiei de avocat

Legea 36/1995 a  notarilor publici si activitatii notariale

Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti

Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii

OUG 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Regulament din 29 mai 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, emitent Curtea de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 24 iulie 2014

Ordonanța nr.121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor
Emitent Guvernul

Hotarirea nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, Emitent Guvernul publicat in Monitorul Oficial nr. 690 din 11 septembrie 2015 

Ordin nr. 1.453 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice emis de  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Monitorul Oficial nr. 318 din 9 mai 2011 

Anexa 1, la Ordinul 1.453 din 2 mai 2011, Regulament din 2 mai 2011 privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice Emitent Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Monitorul Oficial nr. 318 din 9 mai 2011 

 

Monografii și tratate      

Viorel Terzea, Contenciosul fiscal, Practica judiciara adnotata si reglementata din noul Cod de procedura fiscala, Editura Hamangiu, Buc.2017

Emilian Duca, Noul cod fiscala comentat si adnotat, Editura UJ, 2017

Emilian Duca, Noul cod de procedura fiscala comentat si adnotat, Editura UJ, 2017

Alina Duca, Emilian Duca, Noul Cod fiscal. Noul cod de procedura fiscala, UJ 2016

Dan Sova, Drept fiscal, Editia a 3-a, Editura Solomon, Buc.2016;

Dan Drosu Saguna, Emilia Iuliana Radu, Drept fiscal, Editura Ch Beck, 2017

Muntean Ana, Formele controlului de legalitate în dreptul Uniunii Europene, proiectii in dreptul roman. Ed.Universul Juridic, Buc.2013;

Anton Trailescu, Alin Trailescu, Legea contenciosului adminstrativ. Comentarii si explicații, Editia 3, Ed. C.H.Bech, Buc.2017

Cristian Clipa, Organe si proceduri administrativ-jurisdicționale.Introducere in studiul administrației jurisdicționalizate, Ed. Hamangiu, Buc.2012

Ioan Lazăr, Jurisdicții administrative în materie financiara, Edit.UJ, 2011

Stoian Camelia Daciana, Exceptia de nelegalitate, Ed. Universul Juridic, Buc.2017

Gabriela Victoria Bîrsan, Bogdan Georgescu, Exceptia de nelegalitate, Ed. Hamangiu, 2009

Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol.II, Ed.All Beck, Buc., 2004

Apostol Tofan Dana, D., Instituţii administrative europene, Bucureşti: CH Beck, 2006

Călinoiu Constanţa,  Vedinaş Virginia, Teoria Funcţiei publice, Ed. Lumina Lex, Buc.1999

Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrative, vol.II, editia 4, Ed.All Beck, Buc., 2005

Iovănaş I., Drept administrativ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1970

Lazăr Ana Rozalia, Legalitatea actului administrativ, Ed.All Beck, Buc., 2004

Rarincescu C., Contenciosul administrativ romîn, ed.Alcalay & Co, Buc.1936, p.106

Rarinescu C.G. „Contenciosul administrativ român”, ediţia 2, Alcalay, Buc.,1936

Santai Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei,  Office international, Sibiu, 1994

Trăilescu Anton, Drept administrativ, editia a 4-a , Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2010

Vedinas Virginia, Drept administrativ, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2017

Ovidiu Puie, Executarea hotaririlor judecatoresti in contenciosul administrativ, Ed. CH Bech, 2007

Ovidiu Podaru, Drept administrativ, volI, actul Administrativ, ed.Hamangiu, 2010

Mențiune - Pentru nota 5 este necesar ca referatul să aibă minim 5 pagini, un cuprins, bibliografia utilizata.

 

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
TEME REFERATE
1.Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materie de regimuri matrimoniale.

2.Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

BIBLIOGRAFIE
Autori români

1.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)

2.      Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)

3.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)

4.      Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)

5.      Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

6.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

7.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

8.      Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

9.      Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

10.   Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

11.   Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

12.   Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

13.   Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

14.   Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

15.   Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

16.   Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

17.   Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

18.   Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007

19.   Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007

20.   Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

 

 

Proceduri în dreptul familiei, Conf.univ. dr. Codruța HAGEANU
Teme referat
 1. Procedura divorțului.
 2. Procedura adopției.
 

Căile de atac, Lect.univ. dr. Mihaela COJAN
Tema referat
1.     Principiile căilor de atac în procesul civil.

2.     Analiză comparativă a soluţiilor  ce se pronunţă în apel şi în recurs.

3.     Contestaţia în anulare: cazuri, obiect şi procedură de soluţionare.

4.     Analiză a motivelor de recurs.

5.     Analiză a motivelor de revizuire.

6.     Efectul devolutiv al apelului.

 

Teoria probelor în procesul civil, Conf.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.