Teme referate specializarea DE, semestrul II


RESURSELE FINANCIARE ALE UE, Conf. univ. dr. Cristina ONEŢ
Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE

Bibliografie
 1. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
 2. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
 3. Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală,   Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 4. Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
 5. Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 6. Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
 7. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
 8. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
 9. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
 10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
 12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

PRINCIPII DE DREPT PRIVAT EUROPEAN, Conf. univ. dr. Adrian Circa
TEME REFERAT
                                                                       
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 
4. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

5. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ( de reformare a Regulamentului UE nr. 44/2001).
 
9. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 650/2012 în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE,
Lect.univ.dr. Emanuel Tăvală

Migraţia, între drepturile omului şi dreptul naţional

-eseu -
Având în vedere actualitatea reprezentată de fenomenul migraţiei, studenţii vor întocmi un eseu de maxim 10 pagini care va aborda tematica după reperele indicate mai jos şi respectând normele de scriere şi citare menționate la curs.
 
1.      Aspecte istorice ale fenomenului migraţiei
2.      Terminologia referitoare la fenomenul migraţiei
3.      Migraţia în contextul globalizării
4.      Legislaţia europeană faţă de migraţiune
5.      Drepturile omului în contextul migraţiei
6.      Perspectiva sociologică asupra migraţiei
7.      Perspectiva filosofică asupra migraţiei

 
CONTENCIOS COMUNITAR EUROPEAN, Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ
Teme referate:                                                          
1. Sistemul jurisdicțional actual al U.E.
2. Izvoarele dreptului U.E. și ierarhia normelor unionale.
3.Rolul și funcțiile jurisprudenței U.E.
4. Actele juridice ale U.E. conform Tratatului de la Lisabona și procedura de adoptare.
5. Curtea Europeană de Justiție – organizare și competență.
6. Tribunalul de Primă Instanță și Tribunalul Funcției Publice.
7. Procedura  contencioasă în fața Curții  Europene de Justiție.
8. Căile de recurs directe.
9. Procedura Hotărârii Preliminarii.
10. Jurisdicțiile U.E. și rezolvarea contenciosului unional în fața instanțelor naționale.
11. Contenciosul în declarare.
12. Contenciosul în anulare.
13. Contenciosul de plină jurisdicție.
14. Decizii celebre ale Curții Europene de Justiție (selecție la latitudinea masterandului)

Bibliografie
1.    Orice manual de Dreptul Uniunii Europene mai recent de 2010
2.    Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul contenciosului European, Ed.Universul Juridic, 2010
3.    Marin Voicu, Jurisdicții și proceduri judiciare în Uniune Europeană, Ed.Universul Juridic, București, 2010
4.    Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaș, Bogdan Ioniță, Curtea de Justiție Europeană,Hotărâri comentate, Ed.Wolters Kluwer, București, 2007
5.    Marin Voicu, Jurisprudența comunitară, Ed. Lumina Lex, București, 2005.

 

DREPTUL EUROPEAN SI COMPARAREA JURIDICA,
Prof. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat dată la curs.

 

PROBLEME ALE UNIFICĂRII DREPTULUI ÎN UE,
Prof. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat dată la curs.

 

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.-
Conf.univ.dr. N. ŞUTEU
Temă referat: - La alegere, să se încadreze în disciplină.

Bibliografie
- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010
- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974
C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007
- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007

 

DREPTUL EUROPEAN AL PIEŢEI COMUNE,
Prof. univ. dr. Radu Geamănu
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 
STATUTUL STRĂINILOR IN ROMÂNIA, Conf. univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN-TATU

I.                Tematică pentru referate

1.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 3 din Cedo .

2.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 8 din Cedo.

3.      Regimul juridic al străinilor în România: aspecte teoretice și practice.

4.      Principiul nereturnării (non-refoulement) și excepțiile de la acesta. Aspecte teoretice și practice.

5.      Asemănări și deosebiri între expulzare, extrădare și readmisie.

6.      Readmisia în contextul tratatelor bilaterale ale României.

7.      Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .


II.               Bibliografie minimală

a.       Tratate, cursuri, monografii

a.1. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;

a.2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;

a.3. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura ALL Beck, București, 2003;

a.4. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);
 
a.5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);

a.6. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2011 (în special pp. 118-143);

a.7. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept internațional privat, Editura Hamangiu, București, 2008 (în special pp. 153-160);

a.8. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;

a.9. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;

a.10. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);

a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.
 
b.      Legislație relevantă
 
. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;

b.2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Cedo)  (în special art. 3, 6, 8, art. 16);

b.3. Protocolul 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în special art. 3 și art. 4);

b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;

b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;

b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;

b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);

b.6. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;

b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;

b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;

b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;

b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;

b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);

b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);

b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc


c.       Site-uri utile:
 
d.      Reguli redactare și prezentare referate
1.       Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
2.       La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);

 
 

INFLUENŢA CEDO ASUPRA DREPTURILOR REALE,
Asist. univ. dr. Raluca LAZĂR
Tema referat - la alegere, cu menţiunea să se încadreze în disciplinat studiată.
     PROPUNERI TEME DE REFERAT
CURSUL I.
- Noţiunea de bun în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
- Limitarea noţiunii de bun în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;

CURSUL II.
- Probleme născute în urma procedurii restituirii proprietăţilor din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului;

Referatele se realizează în legătură fie cu una dintre temele propuse, fie cu o temă aleasă, dar care trebuie să se încadreze în disciplina studiată. Referatele vor avea minim 8 pagini şi maxim 12 pagini, redactate în fontul Times New Roman, cu caractere de 12pt, distanţa în-tre rânduri fiind de 1,5 puncte


DREPT JUDICIAR EUROPEAN, Asist. univ. dr. Alexandru SUCIU
Tema la alegere, să se încadreze în disciplină.