Teme referat specializarea APE I, semestrul II


DREPT EUROPEAN II,Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ

TEMATICA PENTRU REFERATE:
1.     Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
2.     Principii constituţionale ale Uniunii Europene
    3.     Partidele politice din Europa şi partidele europene
      4.     Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
5.     Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
6.     Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
7.     Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
8.     Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
9.     Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
10. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
11. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
12. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
13. Banca Centrală Europeană
14. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
15. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
16. Tribunalul Funcţiei Publice
17. Agenţiile şi institutele comunitare
18. Europol şi Eurojust
19. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline. Statutul actual al Romaniei in UE
20. Avantajele si dezavantajele integrarii Romaniei ]n UE
 

Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
    Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
    Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
    1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
    Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
    2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
      2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
      Bucureşti, 2001
      17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
            internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
      economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
     Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
     Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
    2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
      fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
      26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
      GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
      Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
      Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
      33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2005
      34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
      2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
      All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
      38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
      39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
      40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
      41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
            american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
      43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
      44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
            Bucureşti, 2997
      45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
            Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
      46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
           2007
      47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
           Bucureşti, 2007
      48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2007
      Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
                                bibliografiei mai recente de anul 2004.
      Adrese utile din Internet:
      www. europa.eu.int
      www. inforeuropa.ro
      www. mie.ro
      www. ecb.int
      www. eib.org
      www. esc.eu.int
       www. cor.eu.int
       www.ue.eu.int
       www.curia.eu.int
       www. eurojust.eu.int
       www.europol .eu.int
       www. euro-ombudsman.eu.int
       www. europarl.eu.int
       www. edps.eu.int
       www. cordis.lu
       www. bookshop.eu.int
       www. eurobserver.com
       www. euractiv.ro
       www. ier.ro
       www. mae.ro
       www. roumisue.org
       www. euro-info.ccir.ro
       www. bibnat.ro
       www. bcub.ro
     Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

 1. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
 2. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
 3. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
 4. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
 5. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
 6. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
 7. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)
CONTRACTE ADMINISTRATIVE ŞI PARTENERIATUL PUBLIC- PRIVAT, Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ
TEME REFERAT                                                                                                          

1.)    Regimul juridic aplicabil contractelor administrative;

2.)    Regimul juridic aplicabil domeniului public

3.)    Contractul de concesiune

4.)    Natura juridică a contractelor de achiziții publice

5.)    Tipologia contractelor de achiziție publică

6.)    Contractele de achiziție publică-proceduri de selecție a ofertanților.

 
TRADIŢII STATALE ŞI JURIDICE ÎN EUROPA, Prof.univ.dr. MANUEL GUŢAN
Tema referat dată la curs.
 
FISCALITATEA ÎN UE, Conf.univ.dr. Cristina ONEȚ
Tema referat: Sistemul fiscal al unui stat membru al UE.

Bibliografie:

1.   Mircea Ştefan Minea,Cosmin Flavius Costaş – Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, 2006
2.   Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3.   Codul fiscal
4.   Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş – Dreptul finaţelor publice, vol. II, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006
5.  Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
6.    Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.  

PROTECŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI-op.

Prof. univ.dr.Bianca GUȚAN

Teme
1.     Libertatea presei în jurisprudenţa CEDO

2.     Libertatea de exprimare şi limitele ei: hate speech/ ”discursul urii”

3.     Dreptul la un mediu sănătos în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

4.     Dreptul la educaţie în România şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

5.     Drepturi social-economice  in jurisprudenta CEDO

6.     Drepturile părintești în jurisprudența CEDO

7.     Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa împotriva României privind accesul  la justiţie

8.     Dreptul de proprietate – jurisprudenţa împotriva României – sinteză şi concluzii

9.     Dreptul la protecţia vieţii private în jurisprudenţa CEDO împotriva României

10. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei în jurisprudenţa CEDO împotriva României

11. Aderarea UE la CEDO

12. Drepturile minorităților în Europa.

13. Tratamentele inumane în spațiile privative de libertate conform jurisprudenței CEDO

14. Protecția corespondenței conform jurisprudenței CEDO

15. Privarea de libertate a peroanelor cu dizabilități mintale în jurisprudența CEDO.
Bibliografie:

 1. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole.  Ediţia a doua, C.H.Beck, Bucureşti, 2010
 2. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a Drepturilor omului. Ediţia a patra. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011
 3. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
 4. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006). Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 5. Bianca Selejan-Guţan, Drepturi social-economice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului - repere pentru instanţele din România? În volum omagial In honorem Alexandru Bacaci și Ovidiu Ungureanu, București, Editura Universul juridic, 2012, pp.367-378
 6. Radu Chiriţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului comentată. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

NOTĂ: REFERATELE IDENTICE SE VOR NOTA CU 4 (PATRU). REFERATELE COPIATE DE PE INTERNET (ŞI CARE SE POT IDENTIFICA FOARTE UŞOR!) SE VOR NOTA CU 1 (UNU).

FIECARE STUDENT TREBUIE SĂ ÎȘI ALEAGĂ UNA DINTRE TEMELE SUGERATE. NU POT EXISTA DOI STUDENȚI CU ACEEAȘI TEMĂ ALEASĂ( pentru acest lucru, se anunță titlul temei pe adresa de mail a secretarei miha_lunca@yahoo.com).

 

SISTEME JUDICIARE EUROPENE- optional, Conf.univ. dr. Sebastian SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

RESURSELE FINANCIARE ALE U. E.- op., Conf.univ. dr. Cristina ONEȚ

Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE

Bibliografie
1.     Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
2.     Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
3.     Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală,   Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
4.     Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
5.     Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
6.     Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
7.    Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
8.     Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
9.     Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.