Teme referate specializarea I.D.P.R., anul I, semestrul I, an univ. 2017/2018


TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU
Temă referat
1.COMPARAȚIE ÎNTRE EROARE ȘI DOL.2.ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.

 
INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI
Temă referat - Temă la alegere , să se încadreze în disciplină.

 
PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII
-Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU
Temă referat – PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR PERSONALITĂȚII


 
SUCCESIUNI. TESTAMENTUL. Concept, clasificare, conținut și efecte. –Lect.univ.dr. Viorica DUMITRACHE
Temă referat
1.Analiza teoretică unei teme din materia analizată, pe cât posibil cu  trimitere şi la  alte sisteme de drept civil.
2.Comentariu de practică judiciară, având ca obiect o cauză din domeniul ce face obiectul temei.
Bibliografie minimală:
1.    Alexandru Bacaci, Gheorghe Comăniţă – Drept civil – Succesiunile, ediţia a 2-a, Editura Universul Juridic, 2013.  2. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I,II,III , ediția a 3/a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, octombrie 2014.
3. Kocsis József,  Vasilescu Paul, Drept civil Succesiuni, Ed. Hamangiu, 2016;
4. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și Liberalitățile, Ed. C.H. Beck, iulie 2014
5. Ilioara Genoiu, Dreptul al moştenire în Codul civil, ediţia a 2-a succesoral,  Editura C.H. Beck, 2012
                                 
 
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN– Conf.univ.dr. Eugenia  FLORESCU Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc să parcurgă aceasta materie pot lua legătura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).
 
  CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. Radu GEAMĂNU
Temă referat – la alegere, să se încadreze în disciplină. DREPTURI REALE PRINCIPALE- Conf.univ.dr. Adrian CIRCATemă referat :
1. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară. 2. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între vechiul și noul Cod civil axată în special pe transferul dreptului de proprietate.
3. Uzucapiunea.
4. Regimul juridic al dreptului de superficie.
5. Acțiunea în revendicare.
6. Accesiunea imobiliară artificială.
7. Dreptul de trecere.
8. Acțiunea posesorie.
9. Acțiunea în grănițuire.
10. Acțiunea de ieșire din indiviziune.

 SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ-Conf.univ.dr. GH. COMĂNIȚĂ
Temă referat :
1. Acţiunea în rectificare în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
2. Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
3. Principiul efectului constitutiv al înscrierii în cartea funciară  în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de actualul Cod civil.
4.Aplicarea în timp a legislaţiei din România privind publicitatea imobiliară.
5. Principiul publicităţii materiale în sistemul actualului Cod Civil

Bibliografie:
M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul juridic, Bucureşti,2011, vol. I şi II
Andrea-Annamaria Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Mihaela Mineran, Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile funciare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.

 Raportul juridic individual şi colectiv de muncă  - Prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN
Teme referat
1.Noțiunea de lucrător și angajator în dreptul U, jurisprudența CJUE și dreptul național.

2.Aspecte teoretice și practice privind informarea angajatului asupra condițiilor contractului individual de muncă.

3.Fundamentarea teoretică și practică a încheierii contractului de muncă pe timp parțial.

4.Munca  nedeclarată:între actualitate și reglementare.

5.Munca la domiciliu:caracteristici.

6.Caracterul precar al contractelor individuale de muncă pe durată determinată.

7.Modelul european privind organizarea timpului de muncă.

8.Timpul de lucru al tinerilor.

9.Munca pe timp de noapte în legislația UE și cea națională.

10.Răspunderea contravențională în cazul nerespectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă.

11.Reprezentativitatea partenerilor sociali la nivel de unitate și federație.

12.Asemănări și deosebiri între contractele şi acordurile colective.

13.Caracterul normativ al contractului colectiv de muncă.

14.Tipuri de politici sociale.

15.Conceptul de politica sociala comunitară. Modelul social european.

16.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri . 
 Bibliografie orientativă.

Raportul de muncă

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

-  Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)

Politici sociale

1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,

2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, 

3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,

4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,

5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,

6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,

7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,

8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,

9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a

Polirom,Iasi,2002,

10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,

11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,

12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,

13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,

14)Directive UE

15)Jurisprudența C.J.U.E.

 Cerințe:
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi.
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului
Referatele se vor susţine conform programării.
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 19.01.2018  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă!!!
Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.
Examenul  constă în prezentarea referatului.
Data de examen - 02.02.2018,orele 15.00

   
DREPT COMUNITAR AL MUNCII - Conf. univ. dr. Monica GHEORGHETemele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.
Masterandul va alege o singură temă de referat (din cele menționate sau altă temă aleasă), având legătură cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.


 1. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 2. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 3. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 4. Competența Uniunii Europene în domeniul relațiilor de muncă.
 5. Rolul partenerilor sociali în activitatea Uniunii Europene.
 6. Acordurile încheiate la nivel european de partenerii sociali și influența acestora asupra dreptului intern.
 7. Raportul dintre normele Uniunii Europene, normele Organizației Internaționale a Muncii și dreptul intern român în domeniul relațiilor de muncă.
 8. Rolul CJUE și a jurisprudenței CJUE asupra dreptului intern.
 9. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
 10. Tipuri de raporturi de muncă.
 11. Organizarea timpului de muncă.
 12. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de muncă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 13. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de odihnă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 14.  Comitetul european de întreprindere.
 15.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 16.  Transferul de întreprindere.
 17. Jurisprudența CJUE în materia concedierilor colective.
 18. Jurisprudența CJUE în materia transferului de întreprindere.
 19. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 20. Concediul pentru creșterea copilului în reglementarea europeană, jurisprudență CJUE și dreptul intern.
 21. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 22.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

23.   Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării în normele UE și jurisprudența CJUE.

24.   Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

25.  Protecţia tinerilor şi a femeilor în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

 Număr de pagini: 6-10.
Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

 Bibliografie orientativă:  
 1. R. Banplain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014;
 2. P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Paris, 2014;
 3. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 5. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 6. S. Panainte, Drept european al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 7. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 8. M. Gheorghe, Uniunea europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 9. R. Anghel, Timpul de muncă și timpul de odihnă. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 10. R. Anghel, Efectele insolvenței în raporturile de muncă. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 11. A.-M. Vlăsceanu, Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți ale acestora, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 12. C.Casian, A.M. Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 13. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 14. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 15. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 16. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 17. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 18. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 19. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
 Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950

Carta Socială Europeană 1961

Codul european de securitate socială 1964

Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970

Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972

Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Regulament nr. 492 din 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii


Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.


Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.

Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective

Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă

Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi

Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată

Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană

Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului

Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Referatele se vor susţine la 02 februarie 2018, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

  
PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE,– Conf.univ.dr. Sebastian SPINEITEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.
  

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Conf.univ.dr. Gina ORGA DUMITRIU
TEMA REFERAT
1. Sistemele de publicitate imobiliară
2. Înscrierile de carte funciară
3. Principiile înscrierilor in cartea funciară
4. Acțiunile de carte funciară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1