Teme referate specializarea D.J.P., anul I, semestrul I, an univ. 2017/2018


DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT I- Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
Teme referat
1.Conditii de exercitare a acțiunii civile
2.Competenta instanțelor
3.Judecata la prima instanță
4.Principiile procesului civil
5.Probele
6.Administrarea probelor prin avocați
7.Exceptiile procesuale
8.Reprezentarea parților
9.Citarea si comunicarea actelor de procedura
10.Actele de dispoziție ale parților .
11.Sanctiunile procedurale
12.Termenele de procedura

  ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN- Lect.univ.dr. Mihaela COJAN
TEME PENTRU REFERAT
1.     Consacrarea principului independenţei judecătorilor în legislația interbelică si postbelică din Romania
2.     ICCJ - organizare, competență și compunerea completelor de judecată 
3.     Auxiliarii de justiție de la asesorii populari la asistenții judiciari
4.     Organizarea sistemului judiciar român în perioada 1948 – 1990
5.     Inamovabilitatea judecătorului și stabilitatea și independența procurorului – analiză comparativă
6.     Interdicțiile și incompatibilitățile magistraților
7.     Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror
8.     Organizarea Ministerului Public
9.     Răspunderea patrimonială a magistraților
10.   Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un judecător 
NOTĂ: La aceste teme se adaugă  cele stabilite  la  întâlnirea din 24 noiembrie 2017

 
DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.-Asist. univ.dr. RALUCA LAZĂR
TEME DE REFERAT
- la alegere, cu menţiunea să se încadreze în disciplinat studiată
  PROPUNERI TEME DE REFERAT
 
CURSUL I. NULITATEA, INOPOZABILITATEA, INEXISTENŢA

- Acţiunea în anulare şi în constatarea nulităţii unui act juridic – Aspecte practice;

- Efectele nulităţii actului juridic – Aspecte practice;

- Dialectica inexistenţei actului juridic;

- Efectele inexistenţei şi comparaţia dintre nulitate şi inexistenţă;

- Inopozabilitatea actului juridic – Aspecte practice;

- Corelaţia dintre opozabilitate si inopozabilitate. Categorii de raporturi juridice;
 
CURSUL II. PRESCRIPŢIA, REZOLUŢIUNEA ŞI REZILIEREA

- Prescripţia dreptului material la acţiune – Aspecte practice;

- Delimitarea domeniului de aplicare al prescripţiei extinctive;

- Decăderea şi calculul termenelor – Aspecte practice;

- Rezoluţiunea, sancţiune de drept material – Aspecte practice;

- Tipuri de rezoluţiune. Privire comparativă între vechile şi noile dispoziţii ale Codu-lui civil;

- Rezilierea, sancţiune de drept material – Aspecte practice;

 CURSUL III. REDUCŢIUNEA, REVOCAREA ŞI CADUCITATEA

- Reducţiunea liberalităţilor excesive – Aspecte practice;

- Reducţiunea unor prestaţii pentru leziune – Aspecte practice;

- Reducţiunea unor prestaţii în cazul impreviziunii – Aspecte practice;

- Cauzele de revocare ale donaţiei;

- Caducitatea legatelor;

- Caducitatea diferitelor categorii de acte juridice – Aspecte practice;
 
Referatele se realizează în legătură fie cu una dintre temele propuse, fie cu o temă aleasă, dar care trebuie să se încadreze în disciplina studiată. Referatele vor avea minim 8 pagini şi maxim 12 pagini, redactate în fontul Times New Roman, cu caractere de 12pt, distanţa în-tre rânduri fiind de 1 punct.

  
DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE- Conf.univ.dr. ADRIAN CIRCA

TEMĂ REFERAT
1. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.
2. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între vechiul și noul Cod civil axată în special pe transferul dreptului de proprietate.
3. Uzucapiunea.
4. Regimul juridic al dreptului de superficie.
5. Acțiunea în revendicare.
6. Accesiunea imobiliară artificială.
7. Dreptul de trecere.
8. Acțiunea posesorie.
9. Acțiunea în grănițuire.
10. Acțiunea de ieșire din indiviziune.

  
JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, Prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN
Teme referat

1.Caracteristicile hotărârii judecătoreşti pronunţată în conflictele de muncă.

2.Calitatea procesuală a sindicatului.

3.Cererea de intervenţie în conflictele de muncă: elemente, ex.

4.Cererea de chemare în garanţie în conflictele de muncă:elemente, ex.

5.Principiul celerităţii în conflictele de muncă: definire, cazuri.

8.Compunerea instanțelor de judecată în conflictele individuale de muncă.

 9.Sarcina probei în conflictele de muncă.

10.Cererea de chemare în judecată(conflictele individuale de muncă):elemente,ex.

11.Calea de atac în conflictele individuale de muncă.

12.Competența teritorială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

13. Competența materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

14.Termenele de formulare a cererilor în conflictele individuale de muncă.

15.Părțile conflictului individual de muncă.

16.Procedura stabilirii și aplicării sancțiunii disciplinare.

 17.Incidența Deciziei Curții Constituționale nr.956/2012.

18.Considerațiiprivind modul de aplicare a deciziei CJUE pronunțată în cauza Korosec versus Slovenia.
 
Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

15.  Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă și soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

18.Cursuri, tratate de drept procesual civil.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,Revista Română de drept privat, etc)

Cerințe:
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi.
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului
Referatele se vor susţine conform programării.
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 19.01.2018  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă!!!
Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.
Examenul  constă în prezentarea referatului.
Data de examen - 02.02.2018,orele 15.00

 
JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ, Prof.univ.dr. Bianca GUȚAN
TEME

 1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
 2. Organizarea şi numirea membrilor jurisdicţiilor constituţionale în diverse sisteme constituționale : SUA, Germania, Italia, Spania, Franţa, Elveţia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria
 3.  Tipuri de control de constituţionalitate în diversele sisteme constituţionale
 4.  Istoricul justiţiei constituţionale în România
 5.  Curtea Constituţională a României – organizare, funcţionare
 6. Atribuţiile de control de constituționalitate și efectele deciziilor Curţii Constituţionale
 7. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale
 8. Excepţia de neconstituţionalitate
 9.  Curtea Constituțională și Parlamentul
 10. Curtea Constituțională și puterea executivă
 11. Curtea Constituțională și puterea judecătorească
 12. Curtea Constituțională și drepturile fundamentale
Bibliografie (orientativ)

Tudorel Toader, Marieta Safta, Dialogul judecătorilor constituționali, editura Universul Juridic, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a treia, vol. I Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti, Editura All

Beck, 2005 ; ediția a doua, 2010

Dan-Claudiu Dănișor, Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale, Editura Universul Juridic, 2014

Ioan Muraru ş.a., Contenciosul constituţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar.

Bucureşti, Lumina Lex, 1998

Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura CH Beck, Bucureşti, 2008

Bianca Selejan-Guțan, L’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie: instrument de protection des droits ou technique dilatoire? În Romanian Journal of Comparative Law, no. 1/2012,  pp.65-78

Bianca Selejan-Guțan, Transitional Constitutionalism  and Transitional Justice in Postcommunist States – the Romanian Case. În Romanian Journal of Comparative Law, no. 2/2010, pp. 283-310

Bianca Selejan-Guțan, Constitution in Time of Crisis. The Constitutional Court and its Enemies, în Romanian Journal of Constitutional Law, nr. 2/2012

Bianca Selejan-Guțan, Este necesară o reformă a Curţii Constituţionale? în  vol. Perspective ale constituţionalismului în România, (editor: Elena Simina Tănăsescu), Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010, pp.161-176

E.S.Tanasescu (coordonator), Exceptia de neconstitutionalitate in Romania si Franta, Editura Universul Juridic, 2013

Site-ul internet al Curtii Constitutionale : www.ccr.ro

Bibliografie complementară

Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, Paris, 1998

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2000

Ion Deleanu, Justiţia constituţională. Bucureşti, Lumina Lex, 1995

Ion Deleanu, Tratat de drept constituţional. Bucureşti, CH Beck, 2006

Dan-Claudiu Dănișor, Tratat de drept constituțional și instituții politice, editura C.H.Beck, 2007

Lucian Chiriac, Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului. Cluj-

Napoca, Editura Accent, 2004


Cronicile de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale din periodicele: Curierul Judiciar, Pandectele Române, Dreptul etc.

   
PROCEDURI CIVILE SPECIALE, Conf. univ. dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ
TEME REFERAT :
1. Cererile posesorii
2.Procedura ordonanţei preşedinţiale;
3. Procedura ordonanţei de plată;
4. Sechestrul asigurător;
5.Participarea terților în procedura partajului;
6.Încheierea de admitere în principiu în procedura partajului;
7.Hotărârea de partaj și efecteșle ei;
8.Sechestrul judiciar;
9. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
 10.Procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
 
Bibliografie:
1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.
2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.
3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.
4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, II și III, Editura Hamangiu , București 2017;
5. G. Boroi, M Stancu, Drept procesual civil, Editia a 4-a,  Ed Hamangiu, București 2017.
I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Vol. 1: Principii si institutii generale. Judecata in fata primei instante

 
PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Conf.univ.dr. Gina ORGA DUMITRIU
Teme de referat
1. Procedura de înscriere în cartea funciară
2. Căile de atac împotriva încheierilor de carte funciară
3. Acțiunile de carte funciară

 
 
SANCȚIUNI PROCEDURALE, Asist univ. dr. Alexandru SUCIU
TEME REFERAT :
- Nulitatea actelor de procedura- concept, conditii, clasificari, efecte
- Decaderea in procesul civil
- Perimarea cererii in procesul civil

 

PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL, Conf. univ. dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ
Teme referat
1.Coparticiparea procesuală.
2. Intervenția voluntară principală.
3. Intervenția voluntară  accesorie.
4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.
5. Chemarea în judecată a altor persoane.
6 Chemarea în garanție.
7. Arătarea titularului dreptului
8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.
9. Reprezentarea legală în proces.
10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.
11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

 Bibliografie:
1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.
2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.
3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.
4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;
5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.