Teme referate, specializarea A.P.E., anul II, semestrul I, an univ.2017/2018


PRINCIPII DE DREPT PRIVAT EUROPEAN- Conf.univ.dr. Adrian CIRCA
TEME REFERATE
1.Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
 5. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.
 8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

9. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ( de reformare a Regulamentului UE nr. 44/2001).
 10. Căsătoria în dreptul internațional privat.
 11. Divorțul în dreptul internațional privat.
 12. Statutul persoanei fizice în dreptul internațional privat.
 13. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 650/2012 în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 

 INSTITUŢII JUDICIARE COMPARATE – Conf.univ.dr. Corina Petică Roman
 TematicaInstituții de drept judiciar privat – analize de drept comparat (reglementarea unei/unor instituții într-unul sau mai multe sisteme judiciare naționale – Europa, SUA, America de Sud, etc.; eventual evidențierea diferențelor dintre reglementări).
 
Bibliografie orientativă
1.Ioan Leş, Instituţii judiciare contemporane, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008
2.   Sebastian Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil: drept român şi drept comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
3.     Ioan Leș, Tratat de drept procesual civil. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București 2014
4.     Ioan Leș, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil. Vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2015
5.     Ioan Leș, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, C.H. Beck, Bucureşti, 2015
6.     Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. I, Vol. II, Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
7.     Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti ,2015
8.     Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.     V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II, Universul Juridic, Bucureşti, 2016
10.  Traian Cornel Briciu, Instituţii judiciare, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012
11.  Sebastian Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
Roger Perrot, Institutions judiciaires, Editions Montchrestien, Paris, 2008
 1. Neil Andrews, The modern civil process – judicial and alternative forms of dispute resolution in England, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008   
 2. C.H. Van Rhee (ed.), Alan Uzelac (ed.),The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change, Intersentia, Antwerp, 2011.
 3. Harald Koch, Frank Diedrich, Civil Procedure in Germany, C.H. Beck – München, Kluwer Law International – The Hague, London, Boston, 1998
 
FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN ROMÂNIA ŞI U.E.
Lect.univ.dr. ANA MOCANU SUCIU
TEME REFERAT:
1.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public
2.Fundamentele constituţionale ale funcţiei publice şi funcţionarului public în state ale UE
3.Fundamentele funcţiei publice comunitare şi funcţionarului public comunitar în UE
4.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în state ale UE
5.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în UE
6.Desemnarea funcţionarilor publici în state ale UE
7.Desemnarea funcţionarilor publici în UE
8.Instituţii de management a funcţiei publice în state ale UE
9.Instituţii de management a funcţiei publice comunitare în UE
10.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în state ale UE
11.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici comunitari în UE
12.Managementul raportului de serviciu al funcţionarului public în state ale UE
13.Managementul raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
14.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici în state ale UE
15.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici comunitari în UE
16.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici în state ale UE
17.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE

Nota
În cazul referatelor care vizează state ale UE se poate aborda tema fie comparativ in doua sau mai multe state fie in câte un stat, dar cu o dezvoltare mai amplă.

Bibliografie orientativa
Veginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu – Statutul funcţionarului comunitar
Verginia Vedinaş – Deontologia vieţii publice
Ioan Alexandru – Tratat de administraţie
Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ
Valentin Prisăcaru – Funcţionarii publici
Mocanu-Suciu Ana – Deontologia funcţiei publice
Lucica Matei – Management public
Cristian Clipa – Drept administrativ. Teoria funcţiei publice
www.gallica.fr
www.europerana.eu
 Regulamentul european cu privire la statutul funcţionarilor comunitari ataşat
Revista transilvana de administraţie publică – www.rtsa.ro
www.ier.ro
www.anfp.gov.ro
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi legislaţia secundară
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

 
PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – Jr. Cristina LINDE
Teme  referat –Asemănări și deosebiri între autoritățile administrației publice locale.

 
PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN- Opținal
Lect.univ.dr. Alexandra RUSU
 TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

BIBLIOGRAFIE
 1. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
 2. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
 3. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
 4. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
 5. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
 6. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
 7. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
 8. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007

LIBERA CIRCULAŢIE A MARFURILOR ŞI CAPITALURILOR ÎN UE-opțional- Prof.univ.dr. Radu GEAMĂNU
 Tema referat- la alegere să se încadreze în disciplină.

REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND UN COD CIVIL EUROPEAN opțional-- Conf.univ.dr. Gheorghe COMĂNIŢĂ
 Teme referat
1. Pentru sau contra unui Cod civil european;
2. Masuri reparatorii aflate la dispoziţia cumpărătorului în Propunerea de Regulament privind Legislaţia europeana comuna în materie de vânzare, comparativ cu Noul Cod civil român
 
Bibliografie.
C. Toader, Drept civil.Contracte speciale. Studiu al doctrinei şi jurisprudentei straine, ed. A III a Ed All Back, Bucureşti 2008.
Yves Lequette, Vers un code civil europeen?  Articol disponibil la http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-97.htm
C. MACOVEI, Dreptul european al contractelor, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iaşi,
2008, ed. a II-a.
2. C. MACOVEI, Unificarea dreptului contractelor, Ed. Junimea, Iaşi, 2005.
3. V. PĂTULEA, Gh. STANCU, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008.
4. C.T. UNGUREANU, Dreptul European privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi,
2002.
5. A. HARTKAMP et alii (ed.), Towards a European Civil Code, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 1998, ed. a II-a.
6. A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J.,
Paris, 1993.
7. A. M. LOPEZ-RODRIGUEZ, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract
Law in the EU, DJØF Publishing, Copenhagen, 2003.
8. FR. WERRO, L’Européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen?,
Ed. Universitaires, Fribourg, 2003, ed. a II-a.
9. H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002.
10. J.H. KÖTZ, A. FLESSNER, European Contract Law, vol. I, Clarendon Press,
Oxford, 1997.
11. K.-P. BERGER, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Kluwer Law
Intenational, The Hague/London/Boston, 1999.
12. O. LANDO, The Harmonization of European Contract Law through a Restatement
of Principles, Oxford, 1997.
13. O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (eds.), Principles of
European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 2003.
14. P. KAYE, The New Private International Law of Contract of the European
Community (Implementation of the EEC’s Contractual obligations Convention in
England and Wales Under the Contracts Applicable Law Act 1990), Dartmouth,
Aldershot/Brookfiel USA/Hong Kong/Singapore/Sydney, 1993.
15. R. GOODE, H. KRONKE, E. McKENDRICK, J. WOOL, Transnational
Commercial Law – International Instruments and Commentary, Oxford University
Press, Oxford, 2004.
16. R.PLENDER, M. WILDERSPIN, The European Contracts Convention – The
Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, Sweet & Maxwell, London,
2001, a II-a ediţie.
17. S. GRUNDMANN, J. STUYCK (ed.), An Academic Green Paper on European
Contract Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002.