Teme referate, specializarea A.P.E., anul I, semestrul I, an univ.2017/2018


DREPT EUROPEAN I. - Conf.univ.dr. Daiana VESMAŞ
TEMATICA PENTRU REFERATE:
 1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
 2. Premisele şi procedura unificării europene
 3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
 4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
 5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
 6.  Supranaţionalitatea comunităţilor europene
 7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
 8. Regimul juridic al Regulamentelor
 9. Regimul juridic al Directivelor
 10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
 11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
 12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
 13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
 14. Europa de la national la federal
 15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
 16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
 17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
 18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
 19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
 20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
 21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
 22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
 23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
 24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
 25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
 26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
 27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
 28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
 29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
 30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
 31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
 34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
 35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
 36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
 37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
 38. Tribunalul Funcţiei Publice
 39. Agenţiile şi institutele comunitare
 40. Europol şi Eurojust
 41. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
 42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene
 45. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
 46. Regimul juridic al Regulamentelor
 47. Regimul juridic al Directivelor
 48. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
 49. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
 50. Principiul subsidiarităţii
 51. Principiul proporţionalităţii
 52. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
 53. Supremaţia dreptului comunitar european
 54. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
 55. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
 56. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
 57. Procedura decizională clasică
 58. Procedura cooperării
 59. Procedura co-deciziei
 60. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
 61. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
 62. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
 63. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
 64. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
 65. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
 66. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală
Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1.Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
    Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
    Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
    1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
    Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
    2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
   2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
      Bucureşti, 2001
    17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
            internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
      economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
     Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
     Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
      2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
      fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
      26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
      GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
      Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
      Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
  33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2005
  34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
     2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
      All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
  37.Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006    
  38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
  39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
  40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
  41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
  42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
     american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
  43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
  44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
    Bucureşti, 1997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
         Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
   46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
           2007
  47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
           Bucureşti, 2007
  48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2007
   49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
   50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
               2009
   51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
    52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
    53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
    54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
   55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
   56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
      Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
     bibliografiei mai recente de anul 2009.
      Adrese utile din Internet:
      www. europa.eu.int
      www. inforeuropa.ro
      www. mie.ro
      www.uniuneaeuropeana.go.ro
      www. ecb.int
      www. eib.org
      www. esc.eu.int
       www. cor.eu.int
       www.ue.eu.int
       www.curia.eu.int
       www. eurojust.eu.int
       www.europol .eu.int
       www. euro-ombudsman.eu.int
       www. europarl.eu.int
       www. edps.eu.int
       www. cordis.lu
       www. bookshop.eu.int
       www. eurobserver.com
       www. euractiv.ro
       www. ier.ro
       www. mae.ro
       www. roumisue.org
       www. euro-info.ccir.ro
       www. bibnat.ro
       www. bcub.ro
     Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:
a.       Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b.      Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c.       Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d.      Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e.       Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f.       Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g.       Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)

 EVOLUȚIA ISTORICĂ ȘI DEZVOLTAREA VIITOARE A U.E.- REFORME ȘI OPȚIUNI, Prof.univ.dr.Manuel GUȚAN
Tema referat – a fost data la curs. Se contactează profesorul pe adresa de mail, manuel.gutan@ulbsibiu.ro

POLITICI EUROPENE MONETARE ȘI BANCARE
Lect.univ.dr. Alexandra Rusu
Tema :
1.     Banca Centrală Europeană
(orice temă referitoare la această instituție, ex. Rolul BCE în cadrul SEBC, Rolul BCE în cadrul Uniunii bancare la nivelul UE, Structura și actele emise de BCE etc  )
Bibliografie:
Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind Funcționarea U.E.
Dan Drosu Șaguna, Drept financiar public, ed. A 5-a, Ed. C.H. Beck, București, 2012.
Dan Drosu Șaguna, Mihaela Tofan, Drept financiar și fiscal european, Ed. C.H.Beck, , București, 2010.
Gyula Fabian, Drept instituțional al Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2012.
Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Tratat, Ed. Lumina Lex, 2008.
Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, parte specială- Politicile comunitare,  Ed. Lumina Lex, 2007.
Dan Drosu Șaguna, Monica amalia Raâiu, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, București, 2007.
Alexandra Rusu (coord.ed.), Tendinţe actuale în domeniul financiar, bancar în legislaţia naţională, europeană şi internaţională / National, European and International Legal Developments in Financial and Banking Field,  Ed. Hamangiu, București, 2014.
Valentin Prisecaru-Politicile comune ale UE, Ed. Economică, București, 2004
Octavian Manolache –Tratat de drept comunitar, Ed. C.H. Beck, București, 2006.

PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu
Teme refarat

Nr.
Tema aleasă
1.
Antecedente istorice ale dreptului internaţional al drepturilor omului
2.
ONU şi drepturile omului. Activitatea recentă a Comitetului pentru Drepturile Omului.
3.
Instituţii specializate ale ONU privind protecţia drepturilor omului: Comitetele specializate.
4.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
5.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
6.
Protecţia minorităţilor în dreptul internaţional.
7.
Convenţia privind drepturile copilului
8.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei
9.
Convenţia privind drepturile muncitorilor migranţi şi ale familiilor acestora
10.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială
11.
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
12.
Convenţia împotriva torturii şi Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii. Mecanismul naţional de monitorizare
13.
Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului
14.
Sistemul african de protecţie a drepturilor omului: Curtea africana si jurisprudența sa
15.
Carta arabă a drepturilor omului
16.
Organizaţii neguvernamentale internaționale de protecţie a drepturilor omului
17.
Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa şi drepturile omului
18.
Protocolul facultativ la Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale: dreptul la plângeri individuale si colective.
19.
Dreptul de proprietate în documentele internaționale de drepturile omului.
20.
Mecanismul de evaluare periodică al ONU
21.
Comentariile generale ale Comitetului pentru Drepturile Omului.
22.
Garanții ale drepturilor fundamentale - procedura de raportare periodică a statelor
23.
Plângerile individuale adresate mecanismelor convenționale.
24.
Principiul nondiscriminării în documentele internaționale adoptate la nivelul ONU.
25.
Protecția domestică la nivel internațional
26.
Cadrul normativ internațional privind datele și protecția internațională
 BIBLIOGRAFIE

 1. Raluca Miga-Beșteliu, Catrinel Brumar, Protecția internațională a drepturilor omului, ediția a V-a, editura Universul Juridic, București, 2010
 2. Thomas Buergenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, 1996.
 3. Titus Corlățean, Protecția europeană și internațională a drepturilor omului, Ediția a 2 a, Editura Universul Juridic, 2015
 4. Bianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, editia a doua, Editura Hamangiu, 2014
 5. Bianca Selejan-Guțan, Spațiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, 2008
 6. Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck, 2006
 7. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura All Beck, 200
 8. Frederic Sudre, Drept European și internațional al drepturilor omului, Editura Polirom, 2006, Traducere Raluca Bercea (coord.).
 9. Colecţia revistei Noua revista de drepturile omului, Editura C.H.Beck, incepand din 2005
 10. Internet: www.un.org, www.oas.org (Organizaţia Statelor Americane), www.africa-union.org (Uniunea Africană)
 NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Fiecare masterand va alege o temă diferită. Tratarea aceleiaşi teme de către doi studenţi diferiți echivalează cu punctaj zero. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea pâna la data de 21.01.2018, pe adresa miha_lunca@yahoo.com

3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului. În această situație cadrul didactic coordonator trebuie contactat în mod anticipat. Adresa contact: horatiua.rusu@ulbsibiu.ro

 
LEGISLAȚIA TRANSPORTURILOR ÎN U.E., - opțional –
Conf. univ. dr. Corina Petică Roman
Teme referate:
1.Transportul feroviar în U.E.
2.Transportul rutier în U.E.
3.Transportul maritim în U.E.
4.Transportul aerian în U.E.
5.Transportul intermodal în U.E., rețele transeuropene.

 
 INTRODUCERE ÎN U.E.M.- opțional , Lect.univ.dr. Alexandra RUSU
Tema referat – MONEDA EURO
Bibliografie:

 1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
 2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
 3. Codul fiscal
 4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
 5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
 6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006