Specializarea A.P.E., anul II-Teme RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE


Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

 

 1. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 2. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 3. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 4. Competența Uniunii Europene în domeniul relațiilor de muncă.
 5. Rolul partenerilor sociali în activitatea Uniunii Europene.
 6. Acordurile încheiate la nivel european de partenerii sociali și influența acestora asupra dreptului intern.
 7. Raportul dintre normele Uniunii Europene, normele Organizației Internaționale a Muncii și dreptul intern român în domeniul relațiilor de muncă.
 8. Rolul CJUE și a jurisprudenței CJUE asupra dreptului intern.
 9. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
 10. Tipuri de raporturi de muncă.
 11. Organizarea timpului de muncă.
 12. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de muncă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 13. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de odihnă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 14.  Comitetul european de întreprindere.
 15.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 16.  Transferul de întreprindere.
 17. Jurisprudența CJUE în materia concedierilor colective.
 18. Jurisprudența CJUE în materia transferului de întreprindere.
 19. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 20. Concediul pentru creșterea copilului în reglementarea europeană, jurisprudență CJUE și dreptul intern.
 21. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 22.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

 1.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării în normele UE și jurisprudența CJUE.
 2.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.
 3. Protecţia tinerilor şi a femeilor în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

 

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Bibliografie orientativă:

 

 1. R. Banplain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014;
 2. P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Paris, 2014;
 3. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 5. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a X-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
 6. N. Voiculescu, V. Neagu, Protecția drepturilor lucrătorilor în dreptul internațional și european, Editura Universitară, 2016;
 7. A.M. Vlăsceanu, Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți ale acestora, Editura Universul Juridic, București, 2016.
 8. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 9. M. Gheorghe, Uniunea europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 10. C.Casian, A.M. Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 11. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 12. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 13. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 14. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 15. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 16. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 17. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

 

Legislație relevantă:

Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950

Carta Socială Europeană 1961

Codul european de securitate socială 1964

Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970

Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972

Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Regulament nr. 492 din 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii


Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.


Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.

Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective

Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă

Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi

Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată

Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană

Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului

Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

 

În data de 16 iunie 2017, începând cu ora 16,00 - susținere referat!!!!

Susținerea se desfășoara în sala 103 etaj I.

Nu se acceptă referate depuse la secretariat!!!