teme referate IDPR, anul I, semestrul II

Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. Călina JUGASTRU
1.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)
2.      Repararea prejudiciilor corporale.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004


Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Conf.univ.dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ
TEME REFERATE
1.      Considerații asupra formei promisiunii bilaterale de vânzare.
2.      Privire comparativa referitoare la vânzarea bunului altuia sub regimul vechiului și actualului Cod civil;
3.      Vânzarea terenurilor agricole din extravilan;
4.      Dreptul de preempțiune reglementat de Codul civil;
5.      Probleme actuale privind dobânda în contractul de împrumut;
6.      Probleme practice privind răspunderea vânzătorului pentru evicțiune.
7.      Pro sau contra unui  Regulament privind o legislaţie europeană comună în materie de vânzări
Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr.Călina JUGASTRU

TEME REFERATE
1.      Noi reglementări de lege ferenda în materia regimurilor matrimoniale europene.
2.      Noi reglementări de lege ferenda în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate europene.
BIBLIOGRAFIE
Autori români

1.       Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)
2.       Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)
3.       Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)
4.       Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)
5.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
6.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
8.       Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.       Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
10.    Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
11.    Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
12.    Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
13.    Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14.    Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002
15.    Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16.    Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
17.    Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

Dreptul de autor, Conf.univ.dr. Adrian CIRCA
TEME DE REFERAT:
 1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
 2. Plagiatul.
 3. Organismele de gestiune colectivă.
 4. Pirateria.

Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Conf.univ.dr. Eugenia FLORESCU
Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc să parcurgă această materie pot lua legatura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).


Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional,
Prof.univ.dr. Radu Gh. GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Modurile de dobândire  a drepturilor de proprietate,  -Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU
Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială .

Organizarea şi conducerea cadastrului în România, Conf.univ.dr. Adrian CIRCA
Teme referat:
 1. Certificatul de urbanism.
 2. Documentele tehnice ale cadastrului.
 3. Comasarea terenurilor.

Sancțiuni prodecurale, Asist. univ. dr. Alexandru SUCIU
Tema referatPerimarea în procesul civil.

Participanții la procesul civil, Conf.univ.dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ
Teme referat
1.Coparticiparea procesuală.
2. Intervenția voluntară principală.
3. Intervenția voluntară  accesorie.
4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.
5. Chemarea în judecată a altor persoane.
6 Chemarea în garanție.
7. Arătarea titularului dreptului
8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.
9. Reprezentarea legală în proces.
10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.
11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

Bibliografie:
1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.
2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.
3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.
4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;
5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.


Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale, Conf.univ.dr. Codruța HAGEANU
Tema referat
Analiza unei hotărâri CEDO referitoare la copii (art. 8 sau 14 din CEDO). Exemplu :Cauza Ignaccolo Zenide contra României, cauza Istrate contra României, cauza Kroon contra Olandei, etc.

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. Alexandru  BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Proceduri civile speciale, Conf.univ.dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ
Teme referat
1. Cererile posesorii
2.Procedura ordonanţei preşedinţiale;
3. Procedura ordonanţei de plată;
4. Sechestrul asigurător;
5.Participarea terților în procedura partajului;
6.Încheierea de admitere în principiu în procedura partajului;
7.Hotărârea de partaj și efecteșle ei;
8.Sechestrul judiciar;
9. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
10.Procedura cu privire la cererile de valoare redusă.


Dezmembrămintele  dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU
Tema referat- Dreptul de uzufruct.