teme referate APE, anul II, semestrul II

Relaţii de muncă şi politica socială în UE, Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE
(temele vor fi postate zilele următoare!!)

În data de 16 iunie 2017, începând cu ora 16,00 - susținere referat!!!!
Susținerea se desfășoara în sala 103 etaj I.
Nu se acceptă referate depuse la secretariat!!!

Metodologia cercetării științifice, Lect. univ. dr. Emanuel TĂVALĂ

Migraţia, între drepturile omului şi dreptul naţional
-eseu -
Având în vedere actualitatea reprezentată de fenomenul migraţiei, studenţii vor întocmi un eseu de maxim 10 pagini care va aborda tematica după reperele indicate mai jos şi respectând normele de scriere şi citare menționate la curs.

1.       Aspecte istorice ale fenomenului migraţiei
2.       Terminologia referitoare la fenomenul migraţiei
3.       Migraţia în contextul globalizării
4.       Legislaţia europeană faţă de migraţiune
5.       Drepturile omului în contextul migraţiei
6.       Perspectiva sociologică asupra migraţiei
7.       Perspectiva filosofică asupra migraţiei

Servicii publice în UE, Lect. univ. dr. Ana Mocanu –Suciu
TEME REFERATE
 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PUBLIC
 2. SERVICIUL PUBLIC- NOŢIUNE ÎN DREPTUL ROMÂN, DREPTUL COMPARAT ŞI DREPTUL COMUNITAR
 3. RELAŢIILE SERVICIILOR PUBLICE CU SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE STAT
 4. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA LEGISLATIVĂ
 5. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
 6. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
 7. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI
 8. SERVICIILE PUBLICE CENTRALE
 9. CARACTERISTICI ESENŢIALE : NOŢIUNE, CLASIFICARE
 10. PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI – ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
 11. GUVERNUL ROMÂNIEI
 12. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE
 13.  SERVICIILE PUBLICE LOCALE
14.SERVICII PUBLICE STATALE PRESTATE LA NIVEL LOCAL
15.NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ; SERVICIUL PUBLIC    DE UTILITATE PUBLICĂ 
16.SERVICII PUBLICE COMUNITARE
17.SERVICII PUBLICE PRESTATE DE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
18. SERVICII PUBLICE COMERCIALE. ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ
19. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ASIGURAREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
20.DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC

Practică în administraţia publică, Jr. Cristina LINDE
Teme referat
 1. Sancțiuni disciplinare și răspunderea funcționarilor publici.
 2. Modificarea raportului de serviciu.
 3. Suspendarea raportului de serviciu.
 4. Încetarea raportului de serviciu.

Sisteme constituţionale în UE -optional, Prof. univ. dr. Manuel Guţan
Tema dată la curs.

Dreptul administrativ al bunurilor-optional, Conf. univ. dr. CARMEN POPA 

Tema 1: Consideraţii generale privind domeniul şi domenialitatea
1.1. Preliminarii. Scurt istoric al evoluţiei teoriei domeniale.
1.2.  Conceptul de domeniu.
1.3.  Domeniul public şi domeniul privat. Abordare comparativă.
1.4.  Titularii domeniilor
1.5.   Domeniul administrativ                                                                           

Tema 2: Patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
2.1. Noţiune.
2.2. Despre bunuri. Noţiune .Bunurile mobile şi imobile.
2.3. Formele proprietăţii. Proprietatea privată. Drepturile reale în general.    

Tema 3: Regimul juridic aplicabil domeniului public
    3.1. Noţiune
     3.2. Proprietatea publică. Domeniul public. Abordare comparativă.
     3.3.Titularii şi sfera bunurilor care alcătuiesc domeniul public         
     3.4. Clasificarea bunurilor domeniului public
   
Tema 4..Drepturile reale ale proprietăţii publice
        4.1.1Dreptul de administrare
        4.1.2Dreptul de concesiune                                                             
        4.1.3Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit
        4.2.Închirierea bunurilor proprietate publică
                                                                                                 
Tema 5: Dobândire a dreptului de proprietate publică. Stingerea dreptului de proprietate publică.
4.1. Achiziţiile publice
4.2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.3.Donaţia şi legatul
4.4.Convenţie cu titlu oneros
4.5.Transferul bunurilor din domeniul privat în domeniul public         
4.6.Alte moduri prevăzute de lege
4.7.Stingerea dreptului de proprietate publică

Tema 6 . Domeniul privat                                                                  
6.1.Notiune.Titularii şi sfera de cuprindere.
6.2.Regimul juridic aplicabil şi particularităţile
 domeniului privat
 6.2.1.Dreptul de proprietate privată. Conţinutul                                    
 6.2.2.Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
 6.3.2.Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
6.3.Modalităţi de exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor
din domeniul privat
   6.3.1.Administrarea bunurilor
   6.3.2.Darea în folosinţă a bunurilor domeniului privat(comodatul)
   6.3.3.Concesionarea bunurilor domeniului privatTema 7: Contractele administrative
7.1.Definitie,clasificare,trasaturi.
7.2.Procedura de atribuire a contractului si conditiile de valabilitate      
7.3.Efectele contractelor administrative
7.4.Incetarea efectelor contractelor administrative  

Tema 8: Contractul de concesiune de bunuri publice
8.1.Notiune,trasaturi;
8.2.Partile si obiectul contractului ;                                                          
8.3.Procedura;
8.4.Efectele contractului.

Tema 9:Contractul de achizitii publice
9.1.Notiune,clasificare,trasaturi;
9.2.Partile si obiectul contractului;                                                        
9.3.Procedura de atribuire a contractului
9.4.Efectele contractului;
9.5.Calea de atac adminstrativ-jurisdictionala;
9.6.Calea de atac jurisdictionala

Tema 10.Contenciosul administrativ şi Jurisdicţii speciale
     în sfera bunurilor imobile
   10.1.Jurisprudenţa instituită prin Legea fondului funciar                   
   10.2.Jurisprudenţa instituită prin Legea nr.10/2001 privind...
   10.3Jurisprudenţa în contenciosul administrativ
   10.4Contenciosul Curţii Constituţionale-studiu de caz

Bibliografia
Minimală obligatorie:
 1. C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, Ed. Universală Alcalay, 1936.
 2. P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol.I Principii generale, ed.IV, Ed. Institutul de arte grafice E. Marvan, Bucureşti, 1934.
 3. E.D.Tarangul,Tratat de drept administrativ,Cernăuţi,1944
 4. C.Bîrsan,Drept civil.Drepturile reale principale,Ed.All Beck,2001
 5. E.Bălan,Dreptul administrativ al bunurilor,C.H.Beck,Bucureşti,2007
 6. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ,Ed III,Bucuresti 2001.
 7. V. Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 8. I.Alexandru,Administratia publica,teorii,realitati,perspective,Ed.Lumina Lex,Bucuresti,2002
 9. Dana A.Tofan,Drept administrativ,Ed.AllBrck,Buc.,2004.
 10. I.Nicola,Drept administrativ,Editura ULBS,Sibiu,2007
 11. A.Trăilescu,Drept administrativ,Ediţia 3,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2008
Complementară:
  -


Străinii şi emigraţia în UE-opțional, Conf. univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN-TATU
I.                  Tematică pentru referate
1.      Dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în U. E.
2.      Reguli procedurale privind determinarea statutului de azilant.
3.      Expulzarea străinilor: reguli, proceduri, garanții, jurisprudență relevantă. Expulzarea colectivă.
4.      Garanțiile procedurale și asistența juridică în cauzele privind azilul și returnarea: aspecte teoretice și practice.
5.      Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .
6.      Evoluția și perspectivele sistemului Dublin în domeniul azilului.

II.                  Bibliografie minimală:
a.        Tratate, cursuri, monografii
a.1. Ion Gâlea, Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații, Editura CH. Beck, București, 2012;
a.2. Paul Craig, Gráinne de Búrca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină, Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2009, (în special, p. 320-331);
a.3. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);
a.4. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);
a.5. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;

a.6. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;
a.7. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);
a.8. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;
a.9. Giovanni Sartori, Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism, Editura Humanitas, București, 2000;
a.10. Jose Ortega y Gasset, Europa și ideea de națiune, Editura Humanitas, București, 2002
a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.
b.       Legislație relevantă
b.1. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;
b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;
b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;
b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;
b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);
b.6. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;
b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;
b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;
b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;
b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;
b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);
b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);
b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc
c.        Site-uri utile:
III.               Reguli redactare și prezentare referate:

1.        Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
2.        La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);