TEME REFERATE, semestrul I, specializarea I.D.P.R.


TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU

Teme referat

1.COMPARAȚIE ÎNTRE EROARE ȘI DOL.

2.ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.

 

INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII -Conf.univ.dr. Cornelia MUNTEANU

Temă referat – PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR PERSONALITĂȚII.

 

 

SUCCESIUNI. TESTAMENTUL. Concept, clasificare, conținut și efecte. –Prof.univ.dr. A. BACACI

Tema referat – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN– Conf.univ.dr. Eugenia  FLORESCU

Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc să parcurgă aceasta materie pot lua legătura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).

 

CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU

Tema referat – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

DREPTURI REALE PRINCIPALE- Conf.univ.dr. Adrian CIRCA

Teme referate :

1. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

2. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între vechiul și noul Cod civil axată în special pe transferul dreptului de proprietate.

3. Uzucapiunea.

4. Regimul juridic al dreptului de superficie.

5. Acțiunea în revendicare.

6. Accesiunea imobiliară artificială.

7. Dreptul de trecere.

8. Acțiunea posesorie.

9. Acțiunea în grănițuire.

10. Acțiunea de ieșire din indiviziune.

 

SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ - Conf.univ.dr. GH. COMĂNIȚĂ

Teme referat

1. Acţiunea în rectificare în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.

2. Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.

3. Principiul efectului constitutiv al înscrierii în cartea funciară  în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de actualul Cod civil.

4.Aplicarea în timp a legislaţiei din România privind publicitatea imobiliară.

5. Principiul publicităţii materiale în sistemul actualului Cod Civil.

Bibliografie:

M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul juridic, Bucureşti,2011, vol. I şi II

Andrea-Annamaria Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Mihaela Mineran, Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile funciare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.

 

 

HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ ȘI REMEDIILE PROCESUALE, Lect.univ.dr. Viorica DUMITRACHE

Teme referate

 1. Efectele hotărârii judecătoreşti. Distincţie între efectele procesuale şi efectele substanţiale
 2. Distincţia între opozabilitatea efectelor obligatorii şi cea a forţei probante a hotărârii judecătoreşti
 3. Hotărârea judecătorească, titlu executoriu
 4. Puterea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti
 5. Categorii de hotărâri judecătoreşti (declarative, constitutive, mixte, hotărâri judecătoreşti extinctive de drepturi)
 6. Relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti
 7. Opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti
 8. Sistemul căilor de atac în dreptul procesual român
 9. Efectele apelului
 10. Soluţiile  pe care le poate pronunţa instanţa de apel
 11. Procedura de judecată a apelului
 12. Motivele de recurs
 13. Soluţionarea recursului şi efectele acestuia
 14. Formele contestaţiei în anulare
 15. Motivele de revizuire
 16. Recursul în interesul legii

Bibliografie minimală:

 1. Ioan Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ed. A 2-a, Ed. C.H. Beck,   Bucureşti, 2015;
 2. I. Leş s.a., Tratat de drept procesual civil, vol.II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
 3. V.M. Ciobanu, M. Nicolae, colectiv, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat, vol.I- II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016
 4. I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol.I-III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
 5. I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedură civilă, vol. I şi II. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013;
 6. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil. Ed. A 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016;
 7. S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
 8. A. Nicolae, Relativitatea şi opozabilitatea efectelor hotărârilor judecătoreşti, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008 (atenţie la modificările codului, intervenite ulterior redactării cărţii);
 9. I. Deleanu, V. Deleanu, Hotărârea judecătorească, Ed. Servo Sat, Bucureşti 1998 (atenţie la modificările codului, intervenite ulterior redactării cărţii).

TITLURI EXECUTORII, Asist. univ.dr. Alexandru SUCIU

Teme referate:

1. Hotararea judecatoreasca ca titlu executoriu

2. Titlurile executorii reprezentand hotararile judecatoresti straine pronuntate in state membre.U.E 

3. Inscrisuri carora legea le recunoaste calitatea de titluri executorii

 

RAPORTUL JURIDIC INDIVIDUAL ŞI COLECTIV DE MUNCĂ

- Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

Teme referate

1.      Informarea lucrătorilor.

2.      Contractele de muncă cu element de extraneitate.

3.      Forma contractului individual de muncă.

4.      Flexicuritatea în raporturile de muncă.

5.      Contractulindividual de muncă pe timp parțial.

6.      Contractul individual de muncă și contractele civile.

7.      Revocarea măsurilor unilaterale dispuse de angajator.

8.     Contractul individual de muncă pe durată determinată.

9.      Contractul de stagiu.

10.  Raporturile de muncă ale zilierilor.

11.  Contractul individual de muncă încheiat prin agent de muncă temporară.

12.  Ucenicia la locul de muncă.

13.  Contracte şi acorduri colective.

15.  Reprezentativitatea partenerilor sociali.

16.  Declanşarea conflictului colectiv de muncă.

17. Negocierea colectivă.

18.  Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.

19.Telemunca.

20.Noțiunea de lucrător și angajator în U.E.

Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)

La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi

Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

 

Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 20.01.2017   cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Examenul  constă în prezentarea referatului.

Data de examen 04.02.2017,orele 11.00

 

DREPT COMUNITAR AL MUNCII - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

 

 1. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 2. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 3. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 4. Competența Uniunii Europene în domeniul relațiilor de muncă.
 5. Rolul partenerilor sociali în activitatea Uniunii Europene.
 6. Acordurile încheiate la nivel european de partenerii sociali și influența acestora asupra dreptului intern.
 7. Raportul dintre normele Uniunii Europene, normele Organizației Internaționale a Muncii și dreptul intern român în domeniul relațiilor de muncă.
 8. Rolul CJUE și a jurisprudenței CJUE asupra dreptului intern.
 9. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
 10. Tipuri de raporturi de muncă.
 11. Organizarea timpului de muncă.
 12. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de muncă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 13. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de odihnă și influența acesteia asupra jurisprudenței interne
 14.  Comitetul european de întreprindere.
 15.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 16.  Transferul de întreprindere.
 17. Jurisprudența CJUE în materia concedierilor colective.
 18. Jurisprudența CJUE în materia transferului de întreprindere.
 19. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 20. Concediul pentru creșterea copilului în reglementarea europeană, jurisprudență CJUE și dreptul intern.
 21. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 22.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

 1.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării în normele UE și jurisprudența CJUE.
 2.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.
 3. Protecţia tinerilor şi a femeilor în raporturile de muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

 

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

 

Bibliografie orientativă:

 

 1. R. Banplain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014;
 2. P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Paris, 2014;
 3. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 5. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 6. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 7. M. Gheorghe, Uniunea europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 8. C.Casian, A.M. Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 9. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 10. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 11. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 12. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 13. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 14. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 15. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

 

Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950

Carta Socială Europeană 1961

Codul european de securitate socială 1964

Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970

Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972

Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Regulament nr. 492 din 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii


Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.


Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.

Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective

Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă

Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi

Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată

Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană

Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului

Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

 

Referatele se vor susţine la 27 IANUARIE 2017, orele 16.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

 

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE,– Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI

Tema referat – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.

Conf.univ.dr. Gina ORGA DUMITRIU

Teme referate orientative:

1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.

2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.

3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.

4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.

5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.

6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 

7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.

8. Partajul în lumina noilor reglementări.

9. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

10. Uzucapiunea.