TEME REFERATE semestrul I, specializarea A.P.E., anul II


PRINCIPII DE DREPT PRIVAT EUROPEAN- Conf.univ.dr. Adrian CIRCA

Teme referate

1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

9. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ( de reformare a Regulamentului UE nr. 44/2001).
10. Căsătoria în dreptul internațional privat.
11. Divorțul în dreptul internațional privat.
12. Statutul persoanei fizice în dreptul internațional privat.
13. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 650/2012 în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor prin prisma principiilor de drept internaţional privat.
 

INSTITUŢII JUDICIARE COMPARATE – Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

Tematica – Instituții de drept judiciar privat – analize de drept comparat (reglementarea unei/unor instituții într-unul sau mai multe sisteme judiciare naționale – Europa, SUA, America de Sud, etc.; eventual evidențierea diferențelor dintre reglementări).

1.      Jurisdicţia ca serviciu public. Principii ale organizării judecătoreşti.

2.      Structura (ierarhia) și competența instanţelor judecătoreşti.

3.      Conducerea şi administrarea instanţelor. Ministerul Justiţiei.  Consiliul Superior al

Magistraturii.

4.      Ministerul Public.

5.      Magistraţii instanţelor. Corpul magistraţilor.

6.      Drepturile şi obligaţiile magistraţilor. Incompatibilităţi şi interdicţii.

7.      Răspunderea juridică.a magistraţilor.

8.      Reglementări și instituții ale profesiei de avocat (principii ; organele profesiei; activitatea

avocatului; statutul avocatului ; drepturi și obligaţii; răspundere).

9.      Reglementări și instituții ale profesiei de executor judecătoresc (funcţiile profesiei; activitatea

executorului; statutul executorului; răspundere).

10.   Reglementări și instituții ale profesiei de notar public (principii ; activitatea notarială; statutul

notarului public; răspundere).

11.   Participanţii la procesul civil. Instanţa. Părţile. Terţele persoane. Reprezentarea judiciară.

Participarea procurorului.

12.   Acţiunea civilă.

13.   Competenţa instanţelor judecătoreşti. Căi de soluţionare a situaţiilor de necompetenţă .

14.   Actele de procedură. Cererile.

15.   Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură.

16.   Termenele de procedură.

17.   Sancţiunile procedurale.

18.   Sesizarea instanței.

19.   Excepţiile procedurale.

20.   Probele.

21.   Actele de dispoziţie ale părţilor.

22.   Suspendarea procesului.

23.   Hotărârea judecătorească .

24.   Căile de atac .

25.   Ordonanţa preşedinţială .

26.   Partajul .

27.    Executarea silită .

Bibliografie orientativă

1.      Ioan Leş, Instituţii judiciare contemporane, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008

2.      Sebastian Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil: drept român şi drept comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

3.      Ioan Leș, Tratat de drept procesual civil. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București 2014

4.      Ioan Leș, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil. Vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2015

5.      Ioan Leș, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, C.H. Beck, Bucureşti, 2015

6.      Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. I, Vol. II, Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

7.      Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti ,2015

8.      Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

9.      V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II, Universul Juridic, Bucureşti, 2016

10.    Traian Cornel Briciu, Instituţii judiciare, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012

11.    Sebastian Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

12.    Roger Perrot, Institutions judiciaires, Editions Montchrestien, Paris, 2008

13.    Neil Andrews, The modern civil process – judicial and alternative forms of dispute resolution in England, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008   

14.    C.H. Van Rhee (ed.), Alan Uzelac (ed.),The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change, Intersentia, Antwerp, 2011.

15.    Harald Koch, Frank Diedrich, Civil Procedure in Germany, C.H. Beck – München, Kluwer Law International – The Hague, London, Boston, 1998

 

 

 

FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN ROMÂNIA ŞI U.E.

Lect.univ.dr. ANA MOCANU SUCIU

Teme referat:

1.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public

2.Fundamentele constituţionale ale funcţiei publice şi funcţionarului public în state ale UE

3.Fundamentele funcţiei publice comunitare şi funcţionarului public comunitar în UE

4.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în state ale UE

5.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în UE

6.Desemnarea funcţionarilor publici în state ale UE

7.Desemnarea funcţionarilor publici în UE

8.Instituţii de management a funcţiei publice în state ale UE

9.Instituţii de management a funcţiei publice comunitare în UE

10.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în state ale UE

11.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici comunitari în UE

12.Managementul raportului de serviciu al funcţionarului public în state ale UE

13.Managementul raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE

14.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici în state ale UE

15.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici comunitari în UE

16.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici în state ale UE

17.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE

Nota

În cazul referatelor care vizează state ale UE se poate aborda tema fie comparativ in doua sau mai multe state fie in câte un stat, dar cu o dezvoltare mai amplă.

Bibliografie orientativa

Veginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu – Statutul funcţionarului comunitar

Verginia Vedinaş – Deontologia vieţii publice

Ioan Alexandru – Tratat de administraţie

Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ

Valentin Prisăcaru – Funcţionarii publici

Mocanu-Suciu Ana – Deontologia funcţiei publice

Lucica Matei – Management public

Cristian Clipa – Drept administrativ. Teoria funcţiei publice Regulamentul european cu privire la statutul funcţionarilor comunitari ataşat

Revista transilvana de administraţie publică – www.rtsa.roLegea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi legislaţia secundară

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

 

PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – Jr. Cristina LINDE

 

Teme  referat – Autoritățile administrației publice locale- atribuții și competențe

 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN. (opținal), Lect.univ.dr. A.RUSU

Teme referat:

1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.

2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.

3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.

4. Instrumentele politicii de mediu.

5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

Bibliografie

1.      Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003

2.      Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995

3.      Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006

4.      Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007

5.      Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007

6.      Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

7.      Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004

8.      Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007

 

 LIBERA CIRCULAŢIE A MARFURILOR ŞI CAPITALURILOR ÎN UE(opțional)-

Prof.univ.dr. R.GEAMĂNU

Tema referat- la alegere să se încadreze în disciplină.

 

REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND UN COD CIVIL EUROPEAN(opțional)- Conf.univ.dr. GH. COMĂNIŢĂ

 

Teme referat

1. Pentru sau contra unui Cod civil european;

2. Masuri reparatorii aflate la dispoziţia cumpărătorului în Propunerea de Regulament privind Legislaţia europeana comuna în materie de vânzare, comparativ cu Noul Cod civil roman.

 

Bibliografie.

C. Toader, Drept civil.Contracte speciale. Studiu al doctrinei şi jurisprudentei straine, ed. A III a Ed All Back, Bucureşti 2008.

Yves Lequette, Vers un code civil europeen?  Articol disponibil la http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-97.htm

C. MACOVEI, Dreptul european al contractelor, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iaşi,

2008, ed. a II-a.

2. C. MACOVEI, Unificarea dreptului contractelor, Ed. Junimea, Iaşi, 2005.

3. V. PĂTULEA, Gh. STANCU, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,

2008.

4. C.T. UNGUREANU, Dreptul European privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi,

2002.

5. A. HARTKAMP et alii (ed.), Towards a European Civil Code, Kluwer Law

International, The Hague/London/Boston, 1998, ed. a II-a.

6. A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J.,

Paris, 1993.

7. A. M. LOPEZ-RODRIGUEZ, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract

Law in the EU, DJØF Publishing, Copenhagen, 2003.

8. FR. WERRO, L’Européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen?,

Ed. Universitaires, Fribourg, 2003, ed. a II-a.

9. H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats,

Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002.

10. J.H. KÖTZ, A. FLESSNER, European Contract Law, vol. I, Clarendon Press,

Oxford, 1997.

11. K.-P. BERGER, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Kluwer Law

International, The Hague/London/Boston, 1999.

12. O. LANDO, The Harmonization of European Contract Law through a Restatement

of Principles, Oxford, 1997.

13. O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (eds.), Principles of

European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, The Hague, London,

Boston, 2003.

14. P. KAYE, The New Private International Law of Contract of the European

Community (Implementation of the EEC’s Contractual obligations Convention in

England and Wales Under the Contracts Applicable Law Act 1990), Dartmouth,

Aldershot/Brookfiel USA/Hong Kong/Singapore/Sydney, 1993.

15. R. GOODE, H. KRONKE, E. McKENDRICK, J. WOOL, Transnational

Commercial Law – International Instruments and Commentary, Oxford University

Press, Oxford, 2004.

16. R.PLENDER, M. WILDERSPIN, The European Contracts Convention – The

Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, Sweet & Maxwell, London,

2001, a II-a ediţie.

17. S. GRUNDMANN, J. STUYCK (ed.), An Academic Green Paper on European

Contract Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002.