teme referate Drept European

Resursele financiare ale UE, Conf. univ. dr. Cristina Oneţ
Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE
Bibliografie
 1. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
 2. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
 3. Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală,   Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 4. Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
 5. Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 6. Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
 7. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
 8. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
 9. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
 10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
 12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

Principii de drept privat european, Conf. univ. dr. Adrian Circa
TEME REFERAT
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.


Metodologia cercetării ştiinţifice, Lect.univ.dr.. univ. dr. Emanuel Tăvală
Teme referate:
1.    Reglementarea căilor de atac în Noul Cod de Procedură Civilă
2.    Reglementarea căilor de atac în dreptul comparat
3.    Eutanasia umană şi/sau dreptul la moarte
4.    Dreptul la protecţia datelor personale. Retenţia datelor de trafic
5.    Prejudiciul în domeniul medical
6.    Principiile reparării prejudiciului
7.    Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative
8.    Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
9.    Modelul european de respectare şi protejare a diversităţii culturale: o abordare cu faţete multiple
10.Protejarea diversităţii culturale la nivel naţional: studiu de caz: România
11.Avatarurile constituţionalismului contemporan şi teoria transplantului constituţional de succes
12.Constituţionalism şi modele constituţionale în Europa secolului al XIX-lea
Bibliografie:
Manuel Guţan, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă 1802-1866, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 464 p.
Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 348 p.
Călina Jugastru, Prejudiciul. Repere româneşti în context european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 380 p.
S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil. Dreptul român şi dreptul comparat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013, 312 p.
Laura-Maria Crăciunean, Protecţia diversităţii culturale în dreptul internaţional: modelul „uniţi în diversitate”?, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 250 p.

Suportul de curs se poate solicita de la secretariat pe mailul- miha_lunca@yahoo.com

Contencios comunitar european, Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ
Teme referate
1.Sistemul instanțelor judiciare în U.E.
2.Hotărârea preliminară.
3.Procedura în fața Curții  Europene de Justiție.
4.Acțiunile în fața Curții  Europene de Justiție.
5.Competența Curții  Europene de Justiție.
6.Tribunalul de primă instanță și Tribunalul funcției publice – competențe și proceduri.

Dreptul european si compararea juridica, Prof. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat dată la curs.

Probleme ale unificării dreptului în UE, Prof. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat dată la curs.

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU
Temă referat: - La alegere, să se încadreze în disciplină.
Bibliografie
- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010
- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974
C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007
- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007


Dreptul european al pieţei comune, Prof. univ. dr. Radu Geamănu
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Statutul străinilor in România, Conf. univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN
I.                Tematică pentru referate
1.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 3 din Cedo .
2.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 8 din Cedo.
3.      Regimul juridic al străinilor în România: aspecte teoretice și practice.
4.      Principiul nereturnării (non-refoulement) și excepțiile de la acesta. Aspecte teoretice și practice.
5.      Asemănări și deosebiri între expulzare, extrădare și readmisie.
6.      Readmisia în contextul tratatelor bilaterale ale României.
7.      Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .

II.               Bibliografie minimală:

a.       Tratate, cursuri, monografii

a.1. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;

a.2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;

a.3. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura ALL Beck, București, 2003;

a.4. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);

a.5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);

a.6. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2011 (în special pp. 118-143);

a.7. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept internațional privat, Editura Hamangiu, București, 2008 (în special pp. 153-160);

a.8. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;

a.9. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;

a.10. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);

a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.

b.Legislație relevantă

b.1. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;

b.2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Cedo)  (în special art. 3, 6, 8, art. 16);

b.3. Protocolul 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în special art. 3 și art. 4);

b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;

b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;

b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;

b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);

b.6. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;

b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;

b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;

b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;

b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;

b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);

b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);

b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc

b.      Site-uri utile:

c.       Reguli redactare și prezentare referate:

Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
1.       La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);


Influenţa CEDO asupra drepturilor reale, Conf. univ. dr. C. MUNTEANU
Tema referat – Dreptul de proprietate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și in Jurisprudența CEDO.

Drept judiciar european, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.