teme referate DJP

Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
1.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)
2.      Repararea prejudiciilor corporale.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. A. MOCANU-SUCIU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU
TEME REFERATE
1.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materie de regimuri matrimoniale.
2.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
1.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)
2.      Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)
3.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)
4.      Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)
5.      Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
6.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
8.      Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.      Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
10.   Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
11.   Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
12.   Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
13.   Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14.   Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002
15.   Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16.   Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
17.   Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
18.   Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007
19.   Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007
20.   Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituții judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină