teme referat DJP, semestrul I


DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT I- Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

TEMA REFERAT

1.Conditii de exercitare a acțiunii civile

2.Competenta instanțelor

3.Judecata la prima instanță

4.Principiile procesului civil

5.Probele

6.Administrarea probelor prin avocați

7.Exceptiile procesuale

8.Reprezentarea parților

9.Citarea si comunicarea actelor de procedura

10.Actele de dispoziție ale parților .

11.Sanctiunile procedurale

12.Termenele de procedura

 

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN , Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.-Conf. univ.dr. CORNELIA MUNTEANU

TEME REFERAT OBLIGATORIE

ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.

 

DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE- Conf.univ.dr. C. MUNTEANU

TEMĂ REFERAT

1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

 Lect.univ.dr. Monica GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

TEME REFERATE

1.      Competența teritorială și materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor de drepturi.

2.      Termenele de promovare a cererilor în conflictele de drepturi. Comentarii.

3.      Particularitățile soluționării conflictelor de muncă prin intermediul instanțelor judecătorești.

4.      Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în soluționarea unor conflicte de muncă.

5.      Consecințele anulării deciziei de concediere de către instanța de judecată.

6.      Soluții posibile ale instanței de judecată în cazul contestației împotriva unei decizii de sancționare disciplinară.

7.      Stabilirea răspunderii patrimoniale a salariatului față de angajatorul său prin intermediul instanței judecătorești.

8.      Soluții posibile ale instanței judecătorești în cazul unei acțiuni prin care se solicită constatarea caracterului nelegal al grevei. Consecințe.

9.      Jurisprudența unei instanțe în soluționarea unui anumit tip de conflict de muncă (ex. Modificarea contractului individual de muncă, suspendarea contractului individual de muncă, răspundere patrimoniala, concediere).

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Bibliografie orientativă:

 

1.      I.T. Ştefănescu - coordonator, Dicționar de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2014;

2.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

3.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

4.      C.-A. Moarcăș Costea, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul individual al muncii, Editura CH Beck, București, 2010;

5.      M. Țichindelean, Dreptul colectiv al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2015;

6.      M. Gheorghe, Dreptul individual al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2015;

7.      D. Moțiu, Drept individul al muncii, Editura CH Beck, București, 2012;

8.      R.R. Popescu, Dreptul muncii, ed. a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;

9.      R. Gidro, Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, București, 2013;

 

Referatele se vor susţine la 5 FEBRUARIE 2016, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ, PROF.UNIV.DR. BIANCA GUȚAN

TEME

 1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
 2. Organizarea şi numirea membrilor jurisdicţiilor constituţionale în diverse sisteme constituționale : SUA, Germania, Italia, Spania, Franţa, Elveţia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria
 3.  Tipuri de control de constituţionalitate în diversele sisteme constituţionale
 4.  Istoricul justiţiei constituţionale în România
 5.  Curtea Constituţională a României – organizare, funcţionare
 6. Atribuţiile de control de constituționalitate și efectele deciziilor Curţii Constituţionale
 7. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale
 8. Excepţia de neconstituţionalitate
 9.  Curtea Constituțională și Parlamentul
 10. Curtea Constituțională și puterea executivă
 11. Curtea Constituțională și puterea judecătorească
 12. Curtea Constituțională și drepturile fundamentale

Bibliografie (orientativ)

Tudorel Toader, Marieta Safta, Dialogul judecătorilor constituționali, editura Universul Juridic, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a treia, vol. I Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti, Editura All

Beck, 2005 ; ediția a doua, 2010

Dan-Claudiu Dănișor, Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale, Editura Universul Juridic, 2014

Ioan Muraru ş.a., Contenciosul constituţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar.

Bucureşti, Lumina Lex, 1998

Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura CH Beck, Bucureşti, 2008

Bianca Selejan-Guțan, L’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie: instrument de protection des droits ou technique dilatoire? În Romanian Journal of Comparative Law, no. 1/2012,  pp.65-78

Bianca Selejan-Guțan, Transitional Constitutionalism  and Transitional Justice in Postcommunist States – the Romanian Case. În Romanian Journal of Comparative Law, no. 2/2010, pp. 283-310

Bianca Selejan-Guțan, Constitution in Time of Crisis. The Constitutional Court and its Enemies, în Romanian Journal of Constitutional Law, nr. 2/2012

Bianca Selejan-Guțan, Este necesară o reformă a Curţii Constituţionale? în  vol. Perspective ale constituţionalismului în România, (editor: Elena Simina Tănăsescu), Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010, pp.161-176

E.S.Tanasescu (coordonator), Exceptia de neconstitutionalitate in Romania si Franta, Editura Universul Juridic, 2013

Site-ul internet al Curtii Constitutionale : www.ccr.ro

Bibliografie complementară

Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, Paris, 1998

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2000

Ion Deleanu, Justiţia constituţională. Bucureşti, Lumina Lex, 1995

Ion Deleanu, Tratat de drept constituţional. Bucureşti, CH Beck, 2006

Dan-Claudiu Dănișor, Tratat de drept constituțional și instituții politice, editura C.H.Beck, 2007

Lucian Chiriac, Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului. Cluj-

Napoca, Editura Accent, 2004


Cronicile de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale din periodicele: Curierul Judiciar, Pandectele Române, Dreptul etc.

 

PROCEDURI CIVILE SPECIALE, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII. CONF.UNIV.DR. A.CIRCA

Teme

1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.

2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.

3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.

4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.

5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.

6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 

7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.

8. Partajul în lumina noilor reglementări.

9. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

10. Uzucapiunea.

SISTEME JUDICIARE COMPARATE , Prof.univ. dr. Ioan LEȘ

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

JURISDICȚIA CEDO ÎN DOMENIUL DREPTULUI JUDICAR  PRIVAT  , Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SANCȚIUNI PROCEDURALE, -LECTOR UNIV. DR. VIORICA DUMITRACHE

Temă referat la alegere (analiză teoretică și practică a unei instituții din materia analizată).

Participanții la procesul civil, Conf. univ. dr. GH. COMĂNIȚĂ

Teme referat

1.Coparticiparea procesuală.

2. Intervenția voluntară principală.

3. Intervenția voluntară  accesorie.

4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.

5. Chemarea în judecată a altor persoane.

6 Chemarea în garanție.

7. Arătarea titularului dreptului

8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.

9. Reprezentarea legală în proces.

10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.

11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

Bibliografie:

1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.

2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.

3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.

4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;

5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.