teme referat DE, semestrul I


DREPT CONSTITUŢIONAL EUROPEAN, Prof.univ.dr. BIANCA GUTAN

-teme  orientative -

1.       Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice

2.       Principiile constituţionale ale Uniunii Europene

3.       Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene

4.       Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE

5.       Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE

6.       Drepturile omului în Uniunea Europeană – evoluție și perspective

7.       Despre hotărârea Kadi  a Curții de la Luxembourg

8.       Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

9.       Drepturile politice ale cetăţenilor europeni. Alegerea Parlamentului European

10.   Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene în viziunea Curților constituționale europene

11.   Probleme privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

12.   Implicaţiile  constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană

13.   Drepturile cetățenilor europeni

BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)

1.        Robert Schutze, Drept constitutional al Uniunii Europene, traducere de Mihaela Banu si Mihai Banu, Editura Universitara, Bucuresti, 2014

2.        Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010, 2012

3.        Bianca Selejan-Gutan, Aderarea UE la CEDO, in Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeana a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? București, Universul Juridic, 2013

4.        Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003

5.        Ion Gâlea, Aderarea UE la CEDO. Analiză critică. București, C.H.Beck, 2013

6.        Angela Di Gregorio, Dreptul constituţional şi integrarea europeană: exemplul italian, în Analele Universității din București, seria Drept, nr. 2013-II, pp. 1-15

7.        Grainne de Burca, The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, în Harvard International Law Journal, Vol.51, Nr.1, 2010, p.1-49

8.        Laura Gheorghiu, Pluralism și hermeneutică după Kadi, în Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeana a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? București, Universul Juridic, 2013

9.        Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007

10.     Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian                 Blaga, nr. 1-2/2003

11.     Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

12.     Cecile Leconte, Elise Muir, Understanding Resistance to the EU Fundamental Rights Policy, în Human Rights Review (2014) 15

13.     Horațiu A.Rusu, Protecţia judiciară a drepturilor fundamentale în Europa. Cooperare sau conflict?, în Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeana a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? București, Universul Juridic, 2013

14.     Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011

15.     Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice. Vol. 1, ediția a treia, Editura Hamangiu, 2015 (apariție noiembrie 2015)

16.     Simina Elena Tănăsescu, Cetățeanul român între Strasbourg și Luxembourg, în In Honorem Corneliu Bîrsan, București, Hamangiu, 2013

17.     Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004

18.     Camelia Toader, Protecţia de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a drepturilor conferite de dreptul Uniunii Europene. Cazul special al răspunsurilor la întrebările trimise de instanţele statelor membre, în In Honorem Corneliu Bîrsan, București, Hamangiu, 2013

19.     Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999

20.     Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998

21.     Opinia nr.2/13 din 18 decembrie 2014 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind aderarea UE la CEDO, disponibila la adresa: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=EN

22.     Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tudorel Ștefan (ediție îngrijită de), Tratatele Uniunii Europene, versiunea actualizata la 1 februarie 2015, Editura Hamangiu, 2015

Surse Internet:

·         http://europa.eu

·         www.coe.int

·         www.infoeuropa.ro

·         verfassungsblog.de

NOTĂ:

1. Fiecare student își va alege o singură temă. Nu este admisă alegerea aceleiași teme de către 2 studenți. Temele suplimentare care nu se regăsesc pe listă se discută cu profesorul titular al cursului. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului.

2. Referatele identice şi cele plagiate sau copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).

3. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini. Ele trebuie să aibă o structură comprehensibilă (introducere, conținut de idei, concluzii) și trebuie să conțină note bibliografice de subsol, precum și o bibliografie finală.

 

INSTITUŢII EUROPENE- REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE-  Conf.univ.dr. D. Vesmaş

TEMATICA PENTRU REFERATE:

 1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
 2. Premisele şi procedura unificării europene
 3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
 4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
 5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
 6.  Supranaţionalitatea comunităţilor europene
 7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
 8. Regimul juridic al Regulamentelor
 9. Regimul juridic al Directivelor
 10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
 11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
 12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
 13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
 14. Europa de la naţional la federal
 15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
 16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
 17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
 18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
 19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
 20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
 21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
 22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
 23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
 24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
 25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
 26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
 27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
 28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
 29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
 30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
 31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
 34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
 35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
 36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
 37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
 38. Tribunalul Funcţiei Publice
 39. Agenţiile şi institutele comunitare
 40. Europol şi Eurojust
 41. România şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
 42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene

Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,   Bucureşti, 1996

2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj    Napoca, 1997

3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,     1998

4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998

5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999

6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999

7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,     Bucureşti, 1999

8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999

9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999

10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001

11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,  2001

12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,  2001

13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001

14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001

15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001

16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,  Bucureşti, 2001

      17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări   internaţionale, Edit. Expert, 2001

18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002

19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere   economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002

20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.  Rosetti, Bucureşti, 2002

21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002

22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică, Bucureşti, 2003

23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,2003

24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003

      26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura   GrafNet, Oradea, 2004

27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit. Lumina Lex, Buc., 2004

28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005

29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005

30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005

31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck, Bucureşti, 2005

32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005

      33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,  2005

      34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2005

35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit All Beck, Buc., 2005

36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006

      37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006

      38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006

      39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

      40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006

      41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006

      42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007

      43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007

      44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,   Bucureşti, 2997

      45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie

            Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007

      46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,  2007

      47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia, Bucureşti, 2007

      48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2007

      49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008

      50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,2009

       51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,

doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009

      52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009

      53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010

      54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010

      55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.

      56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic, Bucureşti, 2011

      Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea  bibliografiei mai recente de anul 2009.

      Adrese utile din Internet:

      www. europa.eu.int

      www. inforeuropa.ro

      www. mie.ro


      www. ecb.int

      www. eib.org

      www. esc.eu.int

       www. cor.eu.int

       www.ue.eu.int

       www.curia.eu.int

       www. eurojust.eu.int

       www.europol .eu.int

       www. euro-ombudsman.eu.int

       www. europarl.eu.int

       www. edps.eu.int

       www. cordis.lu

       www. bookshop.eu.int

       www. eurobserver.com

       www. euractiv.ro

       www. ier.ro

       www. mae.ro

       www. roumisue.org

PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ŞI UNIUNII EUROPENE, Conf.univ.dr. D. Vesmaş

TEMATICA PENTRU REFERATE:

 1. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
 2. Regimul juridic al Regulamentelor
 3. Regimul juridic al Directivelor
 4. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
 5. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
 6. Principiul subsidiarităţii
 7. Principiul proporţionalităţii
 8. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
 9. Supremaţia dreptului comunitar european
 10. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
 11. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
 12. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
 13. Procedura decizională clasică
 14. Procedura cooperării
 15. Procedura co-deciziei
 16. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
 17. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
 18. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
 19. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
 20. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
 21. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
 22. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001

2. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,    Bucureşti, 2001

3. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002

4. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002

5. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,2003

6. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente  juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

7. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003

      8. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura   GrafNet, Oradea, 2004

9. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005

10. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005

11. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck, Bucureşti, 2005

12. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti,   2005

13. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005

14. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006

      15. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

      16. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006

      17. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006

      18. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007

      19. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,   Bucureşti, 2997     

      20. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,  Bucureşti, 2007

      21. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic    Bucureşti, 2007

      22. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008

      23. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2009

       24. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă, doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009

      25. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009

      26. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010

      27. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010

      28. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.

      29. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic, Bucureşti, 2011

      Adrese utile din Internet:

      www. europa.eu.int

      www. inforeuropa.ro

      www. mie.ro


       www.ue.eu.int

       www. eurobserver.com

       www. euractiv.ro

       www. ier.ro

       www. mae.ro

       www. roumisue.org

       www. euro-info.ccir.ro

       www. bibnat.ro

       www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

 1. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
 2. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
 3. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
 4. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
 5. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
 6. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
 7. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)

 

DREPTUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI, Prof.univ.dr. Bianca GUȚAN

TEME REFERATE

 1. Obligațiile statelor în sistemul Convenției europene a drepturilor omului
 2. Jurisdicția statelor în interpretarea Curții europene a drepturilor omului
 3. Libertatea presei în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 4. Dreptul la un mediu sănătos în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 5. Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor pedepse sau tratamente inumane ori degradante în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 6. Dreptul la educaţie în România şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 7. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa împotriva României privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti
 8. Drepturile părintești în jurisprudența CEDO
 9. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa împotriva României privind accesul  la justiţie
 10. Dreptul de proprietate – jurisprudenţa împotriva României – sinteză şi concluzii
 11. Dreptul la protecţia vieţii private în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 12. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 13. Drepturi social-economice în jurisprudența CEDO
 14. Modalități de reparare a prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului
 15. Uniunea Europeană şi drepturile omului. Aderarea UE la CEDO
 16. Drepturile minorităţilor în Europa
 17. Protocoalele 15 si 16 la CEDO
 18. Executarea hotărârilor CEDO (pronunțate împotriva României)

Bibliografie:

 1. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
 2. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a Drepturilor omului. Ediţia a patra. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011
 3. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ediție actualizată la 6 ianuarie 2014, îngrijită de Bianca Selejan-Guțan, Editura Universul Juridic, 2014
 4. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole.  Ediția a doua, C.H.Beck, Bucureşti, 2010
 5. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006). Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 6. Bianca Selejan-Guțan, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi jurisdicţiile naţionale:

scurtă privire comparativă, în In Honorem Corneliu Bîrsan, Hamangiu, 2013

 1. Bianca Selejan-Guțan, Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului – implicații și provocări. Lucrare prezentată la Conferința internațională bienală a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara (12-13 octombrie 2012) și publicată în volumul Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?, Bucureşti, Universul juridic, 2013
 2. Bianca Selejan-Guțan, Drepturi social-economice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului - repere pentru instanţele din România? În volum omagial In honorem Alexandru Bacaci și Ovidiu Ungureanu, București, Editura Universul juridic, 2012
 3. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO (I-II-III) în Pandectele române nr. 11/2012, 12/2012, 2/2013
 4. Bianca Selejan-Guțan, Efectele hotărârilor-pilot ale Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului naţional: o temă de reflecţie actuală, în Revista de drept public, nr. 1/2012, p. 81-89
 5. Bianca Selejan-Guțan, Semne şi simboluri religioase în jurisprudenţa de la Strasbourg. Cronica unei hotărâri aşteptate, în Pandectele române, nr. 5/2011, p.96-105
 6. Radu Chiriţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului comentată. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
 7. Corina-Ruxandra Popescu, Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului, editura Hamangiu, 2013
 8. Silvia Martiș-Tăbușcă, Efectul deciziilor CEDO și ECJ în dreptul intern. Editura C.H.Beck, București, 2013
 9. Admisibilitatea cererilor la CEDO. Ghid practic. Editura Hamangiu, București, 2013
 10. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO (III) în Pandectele române nr. 2/2013
 11. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO în Pandectele române nr. 11 şi 12/ 2012
 12. Santiago Quesada, Geneza hotărârii-pilot Maria Atanasiu și alții c. României, în In Honorem Corneliu Bîrsan, Hamangiu, 2013
 13. Ana-Maria Telbis, Impactul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra legislaţiilor naţionale, în Raluca Bercea (coord.), Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? Editura Universul juridic, București, 2013
 14. Titus Corlățean, Executarea unor hotărâri pronunțate de Curtea Europeană împotriva României, Revista Română de Drept European, nr. 6/2010, p. 115
 15. Titus Corlățean, Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editura Universul Juridic, 2011
 16. www.echr.coe.int
 17. Rubrica Jurisprudența CEDO, în Colecția revistei Pandectele române, 2009-2013
 18. Rubrica Jurisprudența CEDO, în Colecția revistei Curierul judiciar
 19. Colecția revistei Noua revistă de drepturile omului, 2005-2013

şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (alte articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

NOTĂ: REFERATELE IDENTICE SE VOR NOTA CU 4 (PATRU). REFERATELE PLAGIATE SAU COPIATE DE PE INTERNET (ŞI CARE SE POT IDENTIFICA FOARTE UŞOR!) SE VOR NOTA CU 1 (UNU).

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.- Conf.univ.dr. Cristina ONEȚ

TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

6. Instituţii implicate în protecţia mediului la nivelul UE. 

BIBLIOGRAFIE


1. Duţu Mircea,  Politici publice de mediu,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

2. Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009

3. Ernest  Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed. Ch Beck, 2009

4. Mircea Duţu, Dreptul mediului, ed. aII-a, Ed. CH Beck , Bucureşti, 2008

5. Dan Vătăman, Instituţiile Uniunii Europene, Curs universitar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011

6. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
7. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
8. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
9. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
11. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
12. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
13. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007

 

SISTEMUL MONETAR AL U.E.- Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ

TEMA REFERAT – MONEDA EURO

Bibliografie:

 1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
 2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
 3. Codul fiscal
 4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
 5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
 6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006

 

 

DREPT EUROPEAN AL MUNCII ŞI PROTECŢIE SOCIALE, LECT. UNIV. DR. MONICA GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

 1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
 2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
 4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 6. Competența Uniunii Europene în domeniul relațiilor de muncă.
 7. Rolul partenerilor sociali în activitatea Uniunii Europene.
 8. Acordurile încheiate la nivel european de partenerii sociali și influența acestora asupra dreptului intern.
 9. Raportul dintre normele Uniunii Europene, normele Organizației Internaționale a Muncii și dreptul intern român în domeniul relațiilor de muncă.
 10. Rolul CJUE și a jurisprudenței CJUE asupra dreptului intern.
 11. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
 12. Tipuri de raporturi de muncă.
 13. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 14. Organizarea timpului de muncă.
 15. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă.
 16.  Comitetul european de întreprindere.
 17.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 18.  Transferul de întreprindere.
 19. Jurisprudența CJUE în materia concedierilor colective.
 20. Jurisprudența CJUE în materia transferului de întreprindere.
 21. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 22. Norme europene de securitate socială.
 23. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
 24. Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
 25. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 26.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării în normele UE și jurisprudența CJUE.

27.   Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării în normele UE și jurisprudența CJUE.

28.   Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

29.  Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii în normele UE și jurisprudența CJUE.

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Bibliografie orientativă:

 1. R. Banplain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014;
 2. P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Paris, 2014;
 3. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 5. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 6. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 7. M. Gheorghe, Uniunea europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 8. C.Casian, A.M. Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 9. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 10. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 11. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 12. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 13. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 14. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 15. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950

Carta Socială Europeană 1961

Codul european de securitate socială 1964

Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970

Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972

Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Regulament nr. 492 din 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii


Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.


Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.

Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective

Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă

Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi

Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată

Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană

Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului

Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Siteuri: Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Referatele se vor susţine la 5 FEBRUARIE 2016, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

POLITICA EUROPEANĂ COMUNĂ ÎN MATERIE DE TRANSPORTURI – Lect.univ.dr.C. PETICĂ ROMAN

Teme referat:

1.Transportul feroviar în U.E.

2.Transportul rutier în U.E.

3.Transportul maritim în U.E.

4.Transportul aerian în U.E.

5.Transportul intermodal în UE, reţele transeuropene.

REGIMURI MATRIMONOALE EUROPENE- Prof.univ.dr. A. BACACI

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

STATUTUL PERSOANEI FIZICE ȘI PERSOANEI JURIDICE ÎN U.E.-  Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME DE REFERAT:

 1. Căsătoria şi divorţul în dreptul internaţional privat.
 2. Statutul persoanei juridice în dreptul internaţional privat.
 3. Adopţia internaţională.