teme referat DE


Resursele financiare ale UE, Conf. univ. dr. Cristina Oneţ

Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE

Bibliografie

1.       Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.

2.       Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.

3.       Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală,   Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

4.       Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.

5.       Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

6.       Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.

7.       Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.

8.       Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.

9.       Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.

10.   Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

11.   Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.

12.   Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

 

Principii de drept privat european, Conf. univ. dr. Adrian Circa

TEME REFERAT

1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

Metodologia cercetării ştiinţifice, Lect.univ.dr.. univ. dr. Emanuel Tăvală

Teme referate:

1.      Reglementarea căilor de atac în Noul Cod de Procedură Civilă

2.      Reglementarea căilor de atac în dreptul comparat

3.      Eutanasia umană şi/sau dreptul la moarte

4.      Dreptul la protecţia datelor personale. Retenţia datelor de trafic

5.      Prejudiciul în domeniul medical

6.      Principiile reparării prejudiciului

7.      Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative

8.      Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

9.      Modelul european de respectare şi protejare a diversităţii culturale: o abordare cu faţete multiple

10.  Protejarea diversităţii culturale la nivel naţional: studiu de caz: România

11.  Avatarurile constituţionalismului contemporan şi teoria transplantului constituţional de succes

12.  Constituţionalism şi modele constituţionale în Europa secolului al XIX-lea

Bibliografie:

Manuel Guţan, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă 1802-1866, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 464 p.

Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 348 p.

Călina Jugastru, Prejudiciul. Repere româneşti în context european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 380 p.

S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil. Dreptul român şi dreptul comparat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013, 312 p.

Laura-Maria Crăciunean, Protecţia diversităţii culturale în dreptul internaţional: modelul „uniţi în diversitate”?, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 250 p.

Suportul de curs se poate solicita de la secretariat pe mailul- miha_lunca@yahoo.com

Contencios comunitar european, Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ

Teme referate

1. Sistemul instanțelor judiciare în U.E.

2.Hotărârea preliminară.

3. Procedura în fața Curții  Europene de Justiție.

4. Acțiunile în fața Curții  Europene de Justiție.

5. Competența Curții  Europene de Justiție.

6. Tribunalul de primă instanță și Tribunalul funcției publice – competențe și proceduri.

Dreptul european si compararea juridica, Prof. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat dată la curs.

Probleme ale unificării dreptului în UE, Prof. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat dată la curs.

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Temă referat: - Cooperarea polițienească actuală și de perspectivă la nivelul Europei , Europolul și Interpolul.

Bibliografie

- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974

C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007

- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007

 

Dreptul european al pieţei comune, Prof. univ. dr. Radu Geamănu

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Statutul străinilor in România, Conf. univ. dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU

TEME DE REFERAT:                                                                                                                   

  1. Statul străinilor în România.
  2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
  3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
  4. Acordul Schengen.

 

Influenţa CEDO asupra drepturilor reale, Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu

Tema referat – Dreptul de proprietate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și in Jurisprudența CEDO.

Drept judiciar european, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină