teme referat APE, anul II


Relaţii de muncă şi politica socială în UE, Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice.

 

1. Egalitatea de tratament în muncă.

2. Informarea salariatului asupra contractului sau raportului de muncă.

3. Contractul de muncă cu timp parţial.

4. Contractul de muncă pe durată determinată.

5. Telemunca şi munca la domiciliu.

6. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.

7. Informarea şi consultarea lucrătorilor.

8. Protecţia lucrătorului în caz de insolvabilitate a patronului.

9. Rolul partenerilor sociali în activitatea normativă la nivelul Uniunii Europene.

10. Rolul dialogului social în politica socială a UE.

11. Competența Uniunii Europene în relațiile de muncă

12. Timpul de muncă și timpul de odihnă în reglementarea UE.

13. Restructurarea întreprinderii (concedierile colective; transferul de întreprindere).

 

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Referatele se vor susţine la 12 iunie 2015, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Bibliografie orientativă:

 

 1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012ş
 3. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, bucureşti, 2012.
 4. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 5. C.Casian, AM Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
 6. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 7. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
 8. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 9. R. Blanpain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014.
 10. P. Rodiere, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, 2014.

Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de

În data de 12 iunie 2015, începând cu ora 15,00 - susținere referat!!!!

Susținerea se desfășoara în sala 118, etaj I.

 

Metodologia cercetării ştiinţifice, Lect.univ.dr. Emanuel Tăvală

Teme referate:

1.      Reglementarea căilor de atac în Noul Cod de Procedură Civilă

2.      Reglementarea căilor de atac în dreptul comparat

3.      Eutanasia umană şi/sau dreptul la moarte

4.      Dreptul la protecţia datelor personale. Retenţia datelor de trafic

5.      Prejudiciul în domeniul medical

6.      Principiile reparării prejudiciului

7.      Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative

8.      Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

9.      Modelul european de respectare şi protejare a diversităţii culturale: o abordare cu faţete multiple

10.  Protejarea diversităţii culturale la nivel naţional: studiu de caz: România

11.  Avatarurile constituţionalismului contemporan şi teoria transplantului constituţional de succes

12.  Constituţionalism şi modele constituţionale în Europa secolului al XIX-lea

Bibliografie:

Manuel Guţan, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă 1802-1866, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 464 p.

Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 348 p.

Călina Jugastru, Prejudiciul. Repere româneşti în context european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 380 p.

S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil. Dreptul român şi dreptul comparat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013, 312 p.

Laura-Maria Crăciunean, Protecţia diversităţii culturale în dreptul internaţional: modelul „uniţi în diversitate”?, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 250 p.

Suportul de curs se poate solicita de la secretariat pe mailul- miha_lunca@yahoo.com

Servicii publice în UE, Lect. univ. dr. Ana Mocanu –Suciu

TEME REFERATE

 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PUBLIC
 2. SERVICIUL PUBLIC- NOŢIUNE ÎN DREPTUL ROMÂN, DREPTUL COMPARAT ŞI DREPTUL COMUNITAR
 3. RELAŢIILE SERVICIILOR PUBLICE CU SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE STAT
 4. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA LEGISLATIVĂ
 5. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
 6. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
 7. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI
 8. SERVICIILE PUBLICE CENTRALE
 9. CARACTERISTICI ESENŢIALE : NOŢIUNE, CLASIFICARE
 10. PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI – ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
 11. GUVERNUL ROMÂNIEI
 12. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE
 13.  SERVICIILE PUBLICE LOCALE

14.SERVICII PUBLICE STATALE PRESTATE LA NIVEL LOCAL

15.NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ; SERVICIUL PUBLIC    DE UTILITATE PUBLICĂ 

16.SERVICII PUBLICE COMUNITARE

17.SERVICII PUBLICE PRESTATE DE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

18. SERVICII PUBLICE COMERCIALE. ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

19. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ASIGURAREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE

20.DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC

 

 

Practică în administraţia publică, Lect. univ. dr. Ana MOCANU-SUCIU

Tematica este orientativa. Se recomanda depunerea unui studiu privind institutia unde activează studentul masterand.

Tema 1. Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale. Actele juridice aplicabile în materie.

Tema 2. Regimul concesiunilor

Tema 3. Strategia României de reformă a administraţiei publice

Tema 4. Descentralizarea în România

Tema 5 .Dezvoltarea regională a României. Regiunile de dezvoltare.Euroregiunile. Natură juridică,  locul şi rolul regiunilor de dezvoltare  în sistemul  administraţiei publice româneşti contemporane.

Tema 6. Raporturile dintre Preşedintele României şi Primul Ministru

Tema 7. Structura, organizarea şi funcţionarea Guvernului. Aparatul de  specialitate al Guvernului. Aparatul de lucru al Primului Ministru.

Tema 8. Organizarea şi funcţionarea  administraţiei ministeriale actuale a  României.

Tema 9. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Tema 10. Studiu de caz asupra unei autorităţi autonome a administraţiei publice centrale.

Tema 11. Autonomia locală. Statutul constituţional şi legal al colectivităţilor  locale şi al  unităţilor administrativ-teritoriale.  Competenţa autorităţilor administraţiei publice  locale. Organizarea alegerilor locale.

Tema 12. Organizarea şi funcţionarea instituţiei prefectului. Categorii de raporturi. Actele prefectului şi locul acestora în ierarhia izvoarelor dreptului administrative. Aparatul de lucru al prefectului.

Tema 13. Organizarea şi funcţionarea Consiliului local. Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară,Organigrama. Servicii interne şi servicii externe ale Consiliului local. Actele Consiliului local. Aparatul propriu.

Tema 14. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean. Regulamentul de  organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară, Organigrama. Servicii interne şi servicii externe ale Consiliului judeţean.  Actele Consiliului judeţean.. Aparatul propriu.

Tema 15. Statutul aleşilor locali

Tema 16. Locul şi rolul primarului în administraţia publică locală. Actele primarului. Aparatul propriu.

 Tema 17. Secretarul unităţii administrativ teritoriale.

Tema 18. Atribuţiile statale delegate autorităţilor administraţiei publice locale

Tema 19.   Categorii de personal în administraţia publică. Statutul personalului din administraţia publică. Particularităţi şi reguli speciale.

Tema 20.  Cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor locale şi autorităţilor reprezentative ale acestora în context european.

 

Sisteme constituţionale în UE -optional, Prof. univ. dr. BIANCA GUŢAN

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Dreptul administrativ al bunurilor -optional,, Conf. univ. dr. CARMEN POPA

Tema 1: Consideraţii generale privind domeniul şi domenialitatea

1.1.  Preliminarii. Scurt istoric al evoluţiei teoriei domeniale.

1.2.   Conceptul de domeniu.

1.3.   Domeniul public şi domeniul privat. Abordare comparativă.

1.4.   Titularii domeniilor

1.5.    Domeniul administrativ  

                                                                        

Tema 2: Patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

2.1. Noţiune.

2.2. Despre bunuri. Noţiune .Bunurile mobile şi imobile.

2.3. Formele proprietăţii. Proprietatea privată. Drepturile reale în general.                 

Tema 3: Regimul juridic aplicabil domeniului public

    3.1. Noţiune

     3.2. Proprietatea publică. Domeniul public. Abordare comparativă.

     3.3.Titularii şi sfera bunurilor care alcătuiesc domeniul public         

     3.4. Clasificarea bunurilor domeniului public 

Tema 4..Drepturile reale ale proprietăţii publice

        4.1.1Dreptul de administrare

        4.1.2Dreptul de concesiune                                                             

        4.1.3Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit

        4.2.Închirierea bunurilor proprietate publică

 

                                                                                           

Tema 5: Dobândire a dreptului de proprietate publică. Stingerea dreptului de proprietate publică.

4.1. Achiziţiile publice

4.2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.3.Donaţia şi legatul

4.4.Convenţie cu titlu oneros

4.5.Transferul bunurilor din domeniul privat în domeniul public         

4.6.Alte moduri prevăzute de lege

4.7.Stingerea dreptului de proprietate publică

Tema 6 . Domeniul privat                                                                  

6.1.Notiune.Titularii şi sfera de cuprindere.

6.2.Regimul juridic aplicabil şi particularităţile

 domeniului privat

 6.2.1.Dreptul de proprietate privată. Conţinutul                                    

 6.2.2.Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

 6.3.2.Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

6.3.Modalităţi de exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor

din domeniul privat

   6.3.1.Administrarea bunurilor

   6.3.2.Darea în folosinţă a bunurilor domeniului privat(comodatul)

   6.3.3.Concesionarea bunurilor domeniului privat

Tema 7: Contractele administrative

7.1.Definitie,clasificare,trasaturi.

7.2.Procedura de atribuire a contractului si conditiile de valabilitate      

7.3.Efectele contractelor administrative

7.4.Incetarea efectelor contractelor administrative  

Tema 8: Contractul de concesiune de bunuri publice

8.1.Notiune,trasaturi;

8.2.Partile si obiectul contractului ;                                                          

8.3.Procedura;

8.4.Efectele contractului.

Tema 9:Contractul de achizitii publice

9.1.Notiune,clasificare,trasaturi;

9.2.Partile si obiectul contractului;                                                         

9.3.Procedura de atribuire a contractului

9.4.Efectele contractului;

9.5.Calea de atac adminstrativ-jurisdictionala;

9.6.Calea de atac jurisdictionala

Tema 10.Contenciosul administrativ şi Jurisdicţii speciale

     în sfera bunurilor imobile

   10.1.Jurisprudenţa instituită prin Legea fondului funciar                   

   10.2.Jurisprudenţa instituită prin Legea nr.10/2001 privind...

   10.3Jurisprudenţa în contenciosul administrativ

   10.4Contenciosul Curţii Constituţionale-studiu de caz

Bibliografia

1.        C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, Ed. Universală Alcalay, 1936.

2.        P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol.I Principii generale, ed.IV, Ed. Institutul de arte grafice E. Marvan, Bucureşti, 1934.

3.        E.D.Tarangul,Tratat de drept administrativ,Cernăuţi,1944

4.        C.Bîrsan,Drept civil.Drepturile reale principale,Ed.All Beck,2001

5.        E.Bălan,Dreptul administrativ al bunurilor,C.H.Beck,Bucureşti,2007

6.        A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ,Ed III,Bucuresti 2001.

7.        V. Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

8.        I.Alexandru,Administratia publica,teorii,realitati,perspective,Ed.Lumina Lex,Bucuresti,2002

9.        Dana A.Tofan,Drept administrativ,Ed.AllBrck,Buc.,2004.

10.     I.Nicola,Drept administrativ,Editura ULBS,Sibiu,2007

11.     A.Trăilescu,Drept administrativ,Ediţia 3,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2008

 

Străinii şi emigraţia în UE, Conf. univ. dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU

TEME ORIENTATIVE DE REFERAT:

 1. Statul străinilor în România.
 2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
 3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
 4. Acordul Schengen.