TEME REFERATE SEM. I an univ.2014-2015, specializarea DE


TEME REFERATE LA DISCIPLINA DREPT CONSTITUŢIONAL EUROPEAN,
Prof.univ.dr. B. GUTAN
-teme  orientative -
            1.      Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
2.      Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
3.      Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene
4.      Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE
5.      Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE
6.      Drepturile omului în Uniunea Europeană
7.      Despre hotărârea Kadi  a Curții de la Luxembourg
8.      Politica Uniunii Europene privind drepturile fundamentale
9.      Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
10.  Cetăţenia europeană
11.  Drepturile politice ale cetăţenilor europeni. Alegerea Parlamentului European
12.  Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene în viziunea Curților constituționale europene
13.  Aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
14.  Implicaţiile  constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană
15.  Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la  Lisabona
            BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
              1.        Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010, 2012
2.        Bianca Selejan-Gutan, Aderarea UE la CEDO, in Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeana a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? București, Universul Juridic, 2013
3.        Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003
4.        Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
5.        Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian           Blaga, nr. 1-2/2003
6.        Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
7.        Cecile Leconte, Elise Muir, Understanding Resistance to the EU Fundamental Rights Policy, în Human Rights Review (2014) 15
8.        Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003
9.        Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
10.     Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
11.     Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
12.     Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1999
Tratatul UE consolidat (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)
 Surse Internet:
·         http://europa.eu
·         www.coe.int
·         www.infoeuropa.ro
NOTĂ:
1. Fiecare student își va alege o singură temă. Nu este admisă alegerea aceeași teme de către 2 studenți. Temele suplimentare care nu se regăsesc pe listă se discută cu profesorul titular al cursului.
2. Referatele identice şi cele plagiate sau copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
3. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
4. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului.

INSTITUŢII EUROPENE- REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE-  Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:
         Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
 1. Premisele şi procedura unificării europene
 2. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
 3. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
 4. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
 5.  Supranaţionalitatea comunităţilor europene
 6. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
 7. Regimul juridic al Regulamentelor
 8. Regimul juridic al Directivelor
 9. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
 10. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
 11. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
 12. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
 13. Europa de la naţional la federal
 14. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
 15. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
 16. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
 17. Etapele integrării economice şi politice a statelor
 18. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
 19. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
 20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
 21. Principiile generale ale dreptului comunitar european
 22. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
 23. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
 24. Partidele politice din Europa şi partidele europene
 25. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
 26. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
 27. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
 28. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
 29. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
 30. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 31. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
 32. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
 33. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
 34. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
 35. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
 36. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
 37. Tribunalul Funcţiei Publice
 38. Agenţiile şi institutele comunitare
 39. Europol şi Eurojust
 40. România şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
 41. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 42. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
 43. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene
 Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
    Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
    Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
    1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
    Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
    2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
      2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
      15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
      16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
      Bucureşti, 2001
      17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
            internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
      economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
     Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 200
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
     Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
      2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
      fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
      26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
      GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
      Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. J.Cormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
      Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
      33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2005
      34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
      2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
      All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
      38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
      39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
      40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
      41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
            american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
      43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
      44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
            Bucureşti, 2997
      45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
            Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
      46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
           2007
      47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
           Bucureşti, 2007
      48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
            2007
      49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
      50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
                2009
       51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
      52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
      53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
      54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
      55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
      56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
      Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
 bibliografiei mai recente de anul 2009.
      Adrese utile din Internet:
      www. europa.eu.int
      www. inforeuropa.ro
      www. mie.ro
      www. ecb.int
      www. eib.org
      www. esc.eu.int
       www. cor.eu.int
       www.ue.eu.int
       www.curia.eu.int
       www. eurojust.eu.int
       www.europol .eu.int
       www. euro-ombudsman.eu.int
       www. europarl.eu.int
       www. edps.eu.int
       www. cordis.lu
       www. bookshop.eu.int
       www. eurobserver.com
       www. euractiv.ro
       www. ier.ro
       www. mae.ro
       www. roumisue.org
       www. euro-info.ccir.ro
       www. bibnat.ro
       www. bcub.ro
Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:
 1. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
 2. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
 3. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
 4. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
 5. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
 6. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
 7. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)
  DISCIPLINA: PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ŞI UNIUNII EUROPENE, Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:
      1.Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
      2.      Regimul juridic al Regulamentelor
      3.      Regimul juridic al Directivelor
      4.      Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
      5.      Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
      6.      Pincipiul subsidiarităţii
      7.      Principiul proporţionalităţii
       8.      Principiul solidarităţii şi non-discriminării
      9.      Supremaţia dreptului comunitar European
     10.  Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
     11.  Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
     12.  Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
     13.  Procedura decizională clasică
     14.  Procedura cooperării
     15.  Procedura co-deciziei
     16.  Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
     17.  Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
     18.  Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
     19.  Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
     20.  Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
    21.  Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul   justiţiei şi afacerilor interne
22.Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă:  Tematica de mai sus are un caracter  orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
2. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
    Bucureşti, 2001
3. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
4. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
      2003
6. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente
      juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
      8. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
      GrafNet, Oradea, 2004
9. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
10. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
11. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
      Bucureşti, 2005
12. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti,
       2005
13. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa,
      Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
14. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar,  Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      15. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
      16. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
      17. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
      18. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
      19. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
            Bucureşti, 2997     
      20. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
           Bucureşti, 2007
      21. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic,
           Bucureşti, 2007
      22. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti,
2008
      23. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
                2009
       24. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
      25. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
      26. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-
Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
      27. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
      28. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic
Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.
      29. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
      Adrese utile din Internet:
      www. europa.eu.int
      www. inforeuro     
       www. mie.ro
       www.ue.eu.int
       www. eurobserver.com
       www. euractiv.ro
       www. ier.ro
       www. mae.ro
       www. roumisue.org
       www. euro-info.ccir.ro
       www. bibnat.ro
       www. bcub.ro
Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:
 1. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
 2. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
 3. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
 4. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
 5. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
 6. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
 7. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)
 DREPTUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI, Prof.univ.dr. Bianca GUȚAN
TEME REFERATE
     1   Obligațiile statelor în sistemul Convenției europene a drepturilor omului
 1. Jurisdicția statelor în interpretarea Curții europene a drepturilor omului
 2. Libertatea presei în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 3. Dreptul la un mediu sănătos în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 4. Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor pedepse sau tratamente inumane ori degradante în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 5. Dreptul la educaţie în România şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 6. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa împotriva României privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti
 7. Drepturile părintești în jurisprudența CEDO
 8. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa împotriva României privind accesul  la justiţie
 9. Dreptul de proprietate – jurisprudenţa împotriva României – sinteză şi concluzii
 10. Dreptul la protecţia vieţii private în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 11. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei în jurisprudenţa CEDO împotriva României
 12. Drepturi social-economice în jurisprudența CEDO
 13. Modalități de reparare a prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului
 14. Uniunea Europeană şi drepturile omului. Aderarea UE la CEDO
 15. Drepturile minorităţilor în Europa
 16. Protocoalele 15 si 16 la CEDO
 17. Executarea hotărârilor CEDO (pronunțate împotriva României)
Bibliografie:
 1. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ediție actualizată la 6 ianuarie 2014, îngrijită de Bianca Selejan-Guțan, Editura Universul Juridic, 2014
 2. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a Drepturilor omului. Ediţia a patra. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011
 3. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
 4. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006). Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 5. Bianca Selejan-Guțan, Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului – implicații și provocări. Lucrare prezentată la Conferința internațională bienală a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara (12-13 octombrie 2012) și publicată în volumul Raluca Bercea (ed.), Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?, Bucureşti, Universul juridic, 2013
 6. Bianca Selejan-Guțan, Drepturi social-economice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului - repere pentru instanţele din România? În volum omagial In honorem Alexandru Bacaci și Ovidiu Ungureanu, București, Editura Universul juridic, 2012
 7. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO (I-II-III) în Pandectele române nr. 11/2012, 12/2012, 2/2013
 8. Bianca Selejan-Guțan, Efectele hotărârilor-pilot ale Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului naţional: o temă de reflecţie actuală, în Revista de drept public, nr. 1/2012, p. 81-89
 9. Bianca Selejan-Guțan, Semne şi simboluri religioase în jurisprudenţa de la Strasbourg. Cronica unei hotărâri aşteptate, în Pandectele române, nr. 5/2011, p.96-105
 10. Radu Chiriţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului comentată. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
 11. Corina-Ruxandra Popescu, Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului, editura Hamangiu, 2013
 12. Silvia Martiș-Tăbușcă, Efectul deciziilor CEDO și ECJ în dreptul intern. Editura C.H.Beck, București, 2013
 13. Raluca Bercea (coord.), Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? Editura Universul juridic, București, 2013
 14. Admisibilitatea cererilor la CEDO. Ghid practic. Editura Hamangiu, București, 2013
 15. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO (III) în Pandectele române nr. 2/2013
 16. Bianca Selejan-Guțan, Decizii ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO în Pandectele române nr. 11 şi 12/ 2012
 17. Titus Corlățean, Executarea unor hotărâri pronunțate de Curtea Europeană împotriva României, Revista Română de Drept European, nr. 6/2010, p. 115
 18. Titus Corlățean, Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editura Universul Juridic, 2011
 19. www.echr.coe.int
 20. Rubrica Jurisprudența CEDO, în Colecția revistei Pandectele române, 2009-2013
 21. Rubrica Jurisprudența CEDO, în Colecția revistei Curierul judiciar
 22. Colecția revistei Noua revistă de drepturile omului, 2005-2013
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (alte articole din revistele de specialitate, Internet etc.)
NOTĂ: REFERATELE IDENTICE SE VOR NOTA CU 4 (PATRU). REFERATELE COPIATE DE PE INTERNET (ŞI CARE SE POT IDENTIFICA FOARTE UŞOR!) SE VOR NOTA CU 1 (UNU).


PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.- Asist.univ.dr. A.RUSU
TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.
6. Instituţii implicate în protecţia mediului la nivelul UE. 

BIBLIOGRAFIE
1. Duţu Mircea,  Politici publice de mediu,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 201
2. Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
3. Ernest  Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed. Ch Beck, 2009
4. Mircea Duţu, Dreptul mediului, ed. aII-a, Ed. CH Beck , Bucureşti, 2008
5. Dan Vătăman, Instituţiile Uniunii Europene, Curs universitar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
6. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
7. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
8. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
9. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
11. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
12. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
13. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007


SISTEMUL MONETAR AL U.E.- Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
 1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
 2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
 3. Codul fiscal
 4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
 5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
 6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006
DREPT EUROPEAN AL MUNCII ŞI PROTECŢIE SOCIALE,
Conf. univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN
Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.
Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice.
 1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
 2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
 4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 6. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
 7. Munca pe durată determinată şi munca temporară
 8. Munca pe fracţiune de normă.
 9. Organizarea timpului de muncă.
 10.  Comitetul european de întreprindere.
 11.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 12.  Transferul de întreprindere.
 13. Norme europene de securitate socială.
 14. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
 15. Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
 16.  Pensia şi indemnizaţiile de prepensionare.
 17.  Prestaţiile familiale.
 18.  Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 19.  Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 20.  Formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor.
 21.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării.
 22.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
 23.  Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
 24.  Telemunca şi munca la domiciliu.
 25.  Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii
Număr de pagini: 6-10.
Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.
Referatele se vor susţine la 30 IANUARIE 2015, orele 16.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

POLITICA EUROPEANĂ COMUNĂ ÎN MATERIE DE TRANSPORTURI
Lect.univ.dr. C. PETICĂ ROMAN
Teme referat:

1.Transportul feroviar în U.E.
2.Transportul rutier în U.E.
3.Transportul maritim în U.E.
4.Transportul aerian în U.E
5.Transportul intermodal în UE, reţele transeuropene.


REGIMURI MATRIMONOALE EUROPENE- Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


STATUTUL PERSOANEI FIZICE ȘI PERSOANEI JURIDICE ÎN U.E.-
Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU
TEME DE REFERAT:
 1. Căsătoria şi divorţul în dreptul internaţional privat.
 2. Statutul persoanei juridice în dreptul internaţional privat.
 3. Adopţia internaţională.