TEME REFERATE SEM I, an univ. 2014-2015, specializarea I.D.P.R.


TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Prof.univ.dr. O. UNGUREANU
TEME REFERAT OBLIGATORIE
ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.


INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Prof.univ.dr. I. LEŞ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII
-Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERATAPĂRAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE.


SUCCESIUNI. TESTAMENTUL. Concept, clasificare, conținut și efecte. –Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN– Conf.univ.dr. E. FLORESCU
Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc sa parcurgă această
materie pot lua legătura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).


CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


DREPTURI REALE PRINCIPALE- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEME REFERAT
1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.


SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ  - Conf.univ.dr. GH. COMĂNIȚĂ
TEMĂ REFERAT
1. Acţiunea în rectificare în sistemul Decretului- Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
2. Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul Decretului- Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
3. Principiul efectului constitutiv al înscrierii în cartea funciară  în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de actualul Cod civil.
4.Aplicarea în timp a legislaţiei din România privind publicitatea imobiliară.
5. Principiul publicităţii materiale în sistemul actualului Cod Civil
Bibliografie:
M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul juridic, Bucureşti,2011, vol. I şi II
Andrea-Annamaria Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Mihaela Mineran, Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile funciare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.


RAPORTUL JURIDIC INDIVIDUAL ŞI COLECTIV DE MUNCĂ  
- LECT.UNIV.DR. MONICA GHEORGHE
Teme referat:

1.      Informarea lucrătorilor.
2.      Contractele de muncă cu element de extraneitate.
3.      Forma contractului individual de muncă.
4.      Flexicuritatea în raporturile de muncă.
5.      Munca precară.
6.      Contractul individual de muncă și contractele civile.
7.      Revocarea măsurilor unilaterale dispuse de angajator.
8.      Consecințele constatării nelegalității sau netemeiniciei deciziei de concediere.
9.      Contractul de stagiu.
10.  Raporturile de muncă ale zilierilor.
11.  Stabilirea şi recperarea prejudiciului produs de salariat prin acordul părţilor.
12.  Ucenicia la locul de muncă.
13.  Răspunderea disciplinară.
14.  Contracte şi acorduri colective.
15.  Reprezentativitatea partenerilor sociali.
16.  Declanşarea conflictului colectiv de muncă.
17.  Greva.
18.  Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.
Bibliografie orientativă.
1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.
4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.
5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.
6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.
7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.
8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.
9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.
10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014
11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.
12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.
13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.
15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.
16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.
17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.
18.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.
-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii)
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului
Referatele se vor susţine la 30 IANUARIE 2015, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

DREPT COMUNITAR AL MUNCII - CONF. UNIV. DR. M. ŢICHINDELEAN
Tema  de referat se va alege având legătură  cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.
TEME REFERAT:
 1. Egalitatea de tratament în muncă.
 2. Egalitatea de remunerare.
 3. Informarea salariatului asupra contractului şi raportului de muncă.
 4. Contractul de muncă cu timp parţial.
 5. Contractul de muncă pe durată determinată.
 6.  Organizarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă.
 7. Concedierea colectivă.
 8. Telemunca şi munca la domiciliu.
 9. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.
 10. Informarea şi consultarea lucrătorilor.
 11. Protecţia lucrătorului în caz de insolvabilitate a patronului.
Bibliografie:
 1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008;
 2. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006;
 3. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
 4. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 5. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 6. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
 7. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.
Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective
Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă
Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi
Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează
Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată
Recomandarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului
Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Referatele se vor susţine la 30 IANUARIE 2015, orele 16.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE,– Prof.univ.dr. I. LEŞ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII. - Conf.univ.dr. A.Circa
TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.