TEME REFERATE SEM I ,an univ. 2014-2015, specializarea D.J.P.


DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT I- Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT
1.Conditii de exercitare a acțiunii civile
2.Competenta instanțelor
3.Judecata la prima instanță
4.Principiile procesului civil
5.Probele
6.Administrarea probelor prin avocați
7.Exceptiile procesuale
8.Reprezentarea parților
9.Citarea si comunicarea actelor de procedura
10.Actele de dispoziție ale parților .
11.Sanctiunile procedurale
12.Termenele de procedura


ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN -  Prof.univ.dr. IOAN LEȘ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.-Conf. univ.dr. CORNELIA MUNTEANU
TEME REFERAT OBLIGATORIE
ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.


DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE-
Conf.univ.dr. C. MUNTEANU
TEMĂ REFERAT
1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.


JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
 Conf.univ.dr. M. ȚICHINDELEAN
TEME REFERATE
1.Competența teritorială și materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor de drepturi.
2.Termenele de promovare a cererilor în conflictele de drepturi. Comentarii.
Referatele se vor susţine la 30 IANUARIE 2015, orele 16.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ -Conf.univ.dr. C. POPA
TEMATICA GENERALĂ
1.      Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
2.      Organizarea şi numirea membrilor jurisdicţiilor constituţionale : SUA, Germania, Italia, Spania, Franţa, Elveţia, Austria, POlonia, Cehia, Ungaria
3.       Principalele atribuţii ale jurisdicţiilor constituţionale
4.      Tipuri de control de constituţionalitate în diversele sisteme constituţionale
5.       Instincul justiţiei constituţionale în România
6.       Curtea Constituţională a României – organizare, funcţionare
7.      Atribuţiile Curţii Constituţionale . Controlul de constituţionalitate
8.      Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale
9.      Excepţia de neconstituţionalitate
10.   Roluurisdicţiilor constituţionale în sistemele constituţionale.
11.  Protecţia drepturilor fundamentale ca funcţie principală a jurisdicţiilor
Constituţionale
TEME REFERATE
- orientativ -
 1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
 2. Comparaţie între sistemul francez şi sistemul românesc de justiţie constituţională
 3. Comparaţie între sistemul german şi sistemul românesc de justiţie constituţională
 4. Jurisdicţia constituţională în Elveţia şi Belgia
 5. Excepţia de neconstituţionalitate în România: natură juridică, fundamentare ştiinţifică
 6. Excepţia de neconstituţionalitate în România: condiţii de admisibilitate
 7. Comparaţie între sesizarea de neconstituţionalitate şi excepţia de neconstituţionalitate
 8. Avocatul Poporului şi controlul de constituţionalitate
 9. Drepturi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale  
 10. Accesul  la justiţie în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
 11. Curtea Constituţională a României: soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională
 12. Curtea Constituţională şi jurisprudenţa  Curţii Europene a Drepturilor Omului
 13. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului
Bibliografie (orientativ)
Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.
1 şi 2. Bucureşti, Editura CH Beck, 2009
Ioan Muraru ş.a., Contenciosul constituţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar.
Bucureşti, Lumina Lex, 1998
Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a doua, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura CH Beck, Bucureşti, 2008
Bianca Selejan-Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti, Editura All
Beck, 2005 ; ediția a doua, 2010
Bianca Selejan-Guțan, L’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie: instrument de protection des droits ou technique dilatoire? În Romanian Journal of Comparative Law, no. 1/2012,  pp.65-78
Bianca Selejan-Guțan, Transitional Constitutionalism  and Transitional Justice in Postcommunist States – the Romanian Case. În Romanian Journal of Comparative Law, no. 2/2010, pp. 283-310
Bianca Selejan-Guțan, Este necesară o reformă a Curţii Constituţionale? în  vol. Perspective ale constituţionalismului în România, (editor: Elena Simina Tănăsescu), Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010, pp.161-176
Bibliografie complementară:
Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, Paris, 1998
Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2000
Ion Deleanu, Justiţia constituţională. Bucureşti, Lumina Lex, 1995
Ion Deleanu, Tratat de drept constituţional. Bucureşti, CH Beck, 2006
Dan-Claudiu Dănișor, Tratat de drept constituțional și instituții politice, editura C.H.Beck, 2007
Lucian Chiriac, Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului. Cluj-
Napoca, Editura Accent, 2004
Revista Cahiers du Conseil Constitutionnel


PROCEDURI CIVILE SPECIALE - Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.
 
PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Conf.univ.dr. A.Circa
TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.
 
 
SISTEME JUDICIARE COMPARATE -  Lect. univ. dr. CLAUDIU BĂRA
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.(se anunță la secretariat pentru a nu se repeta tema!!!)
 
JURISDICȚIA CEDO ÎN DOMENIUL DREPTULUI JUDICIAR PRIVAT –
 Lect. univ. dr. CLAUDIU BĂRA
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.(se anunță la secretariat pentru a nu se repeta tema!!!
 
SANCȚIUNI PROCEDURALE -  Lect. univ. dr. CLAUDIU BĂRA
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.(se anunță la secretariat pentru a nu se repeta tema!!!)


PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL, CONF. UNIV. DR. GH. COMĂNIȚĂ
TEME REFERAT
1.Coparticiparea procesuală.
2. Intervenția voluntară principală.
3. Intervenția voluntară  accesorie.
4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.
5. Chemarea în judecată a altor persoane.
6 Chemarea în garanție.
7. Arătarea titularului dreptului
8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.
9. Reprezentarea legală în proces.
10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.
11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.
Bibliografie:
1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.
2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.
3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.
4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;
5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.