teme referat Drept European

TEME REFERATE LA DISCIPLINA DREPT CONSTITUŢIONAL EUROPEAN,
Prof.univ.dr. B. GUTAN
- ORIENTATIV -
1. Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
2. Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
3. Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene
4. Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE
5. Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE
6. Drepturile omului în Uniunea Europeană
7. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
8. Cetăţenia europeană
9. Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
10. Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene
11. Constituţia europeană – pro şi contra
12. Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
13. Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană
14. Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la Lisabona
BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
1. Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007.
3. Radu Carp, Constitutionalization of the European Union, so far and beyond, în Silvia Marton, Europe in it’s making, Institutul European, Iaşi, 2006.
4. Constanţa Călinoiu şi Victor Duculescu, Drept constituţional european, Lumina Lex, Bucureşti, 2008.
5. Victor Duculescu, Dreptul constituţional european – o „sfidare” la adresa dreptului constituţional „clasic” sau un concept nou în dezbaterea juriştilor, în Elena Simina Tănăsescu şi Ştefan Deaconu, Liber amicorum Ioan Muraru – Despre consituţie şi constituţionalism, Editura Hamangiu, 2006, p. 278-290.
6. Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003.
7. Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
8. Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1-2/2003
9. Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003.
11. Ingolf Pernice, Fondements du droit constitutionnel européen, Pedone, Paris, 2004.
12. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
13. Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
14. Simina Elena Tănăsescu, Constitutionnalisation ou codification du droit européen, în Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu- Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz, 2007, p.1411-1420.
15. Simina Elena Tănăsescu, Despre autoritatea constituţională a unui tratat european, în Bogdan Iancu, Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare, New Europe College, 2007.
16. Simina Elena Tănăsescu, Despre constituţionalizarea dreptului european, în Revista Română de Drept Comunitar, Nr. 2/2008 (martie-aprilie), Walters Kluver, p. 31-41.
17. Simina Elena Tănăsescu, Sur la possible constitutionnalisation du droit communautaire, în AUB Drept, Anul LIV Serie Nouă, Nr. 1/2004 (ianuarie-martie), All Beck, p. 12-30.
18. Armin von Bogdandy şi Jurgen Bast, Principles of European Constitutional Law, Ediţia a 2 a revizuită, Hart Publishing, Oxford, 2009
19. Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
20. Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998

Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)

Surse Internet:
• http://europa.eu
• www.coe.int
• www.infoeuropa.ro
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului.


Drept european al muncii şi protecţie sociale-Lect.univ.dr.M. GHEORGHE
Teme referat:
Teme referat:
1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
6. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
7. Munca pe durată determinată şi munca temporară
8. Munca pe fracţiune de normă.
9. Organizarea timpului de muncă.
10. Comitetul european de întreprindere.
11. Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
12. Transferul de întreprindere.
13. Norme europene de securitate socială.
14. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.


Bibliografie:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
2. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
3. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
4. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
5. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
6. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
7. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
8. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950
Carta Socială Europeană 1961
Codul european de securitate socială 1964
Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970
Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972
Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972
15.


Dreptul european al drepturilor omului, Prof. univ. dr. Bianca Guţan
Tematică referate:
1. Dreptul la viaţă în practica CEDO
2. Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane şi degradante, în practica CEDO
3. Libertatea gândirii, conştiinţei şi a religiei, în practica CEDO
4. Libertatea de exprimare, în practica CEDO
5. Dreptul de proprietate privată, în practica CEDO
6. Dreptul la un proces echitabil, în practica CEDO
7. Condiţiile de admisibilitate a unei cereri la CEDO
8. Principiile sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului
9. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene. Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
10. Protecţia drepturilor omului în cadrul OSCE
11. Orice altă temă, care se încadrează în tematica generală a cursului, la propunerea studentului şi cu acceptul prealabil al cadrului didactic.
Bibliografie minimală:
a. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. 1 şi 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005-2006
b. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a doua, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
c. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a treia, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
d. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
e. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
f. Noua Revistă Română de Drepturile Omului
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

INSTITUŢII EUROPENE- REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE- Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:

1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
8. Regimul juridic al Regulamentelor
9. Regimul juridic al Directivelor
10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
14. Europa de la naţional la federal
15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
38. Tribunalul Funcţiei Publice
39. Agenţiile şi institutele comunitare
40. Europol şi Eurojust
41. România şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007
49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011


Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2009.

Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)


Politica europeană comună în materie de transporturi – Lect.univ.dr. CORINA PETICĂ ROMAN
Teme referat:
1.Transportul feroviar în UE
2.Transportul rutier în UE
3.Transportul maritim în UE
4.Transportul aerian în UE
5.Transportul intermodal în UE, reţele transeuropene

DISCIPLINA: PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ŞI UNIUNII EUROPENE, Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:
1. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
2. Regimul juridic al Regulamentelor
3. Regimul juridic al Directivelor
4. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
5. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
6. Principiul subsidiarităţii
7. Principiul proporţionalităţii
8. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
9. Supremaţia dreptului comunitar european
10. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
11. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
12. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
13. Procedura decizională clasică
14. Procedura cooperării
15. Procedura co-deciziei
16. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
17. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
18. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
19. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
20. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
21. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
22. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
2. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
3. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
4. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
6. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente
juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
8. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
9. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
10. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
11. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
12. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti,
2005
13. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa,
Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
14. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
15. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
16. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
17. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
18. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
19. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
20. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
21. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic,
Bucureşti, 2007
22. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti,
2008
23. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
24. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
25. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
26. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-
Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
27. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
28. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic
Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.
29. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011


Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www.ue.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)


PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.
Asist.univ.dr. ALEXANDRA RUSU


TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.
6. Instituţii implicate în protecţia mediului la nivelul UE.

BIBLIOGRAFIE

1. Duţu Mircea, Politici publice de mediu,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
2. Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
3. Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed. Ch Beck, 2009
4. Mircea Duţu, Dreptul mediului, ed. aII-a, Ed. CH Beck , Bucureşti, 2008
5. Dan Vătăman, Instituţiile Uniunii Europene, Curs universitar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
6. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
7. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
8. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
9. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
11. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
12. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
13. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007


REGIMURI MATRIMONOALE EUROPENE- Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SISTEMUL MONETAR AL U.E.- Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


STATUTUL PERSOANEI FIZICE ȘI PERSOANEI JURIDICE ÎN U.E.- Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA
TEME REFERATE –
TEME DE REFERAT:
1. Căsătoria şi divorţul în dreptul internaţional privat.
2. Statutul persoanei juridice în dreptul internaţional privat.
3. Adopţia internaţională.